Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte, szkolenia konin, sale szkoleniowe, szkolenia ślesin, sale konferencyjne, hotel mikorzyn, hotel konin, hotel ślesin,szkolenia, szkolenia dla firm, szkolenia zamknięte, konferencje, sale szkoleniowe ślesin

Szkolenia Konferencje

oferta szkoleń

Szkolenie

jednym z bardziej nurtujących tematów w obszarze szkoleń jest mierzenie efektów i ich wartości dla organizacji. Precyzyjne określenie celu, jaki chcesz osiągnąć, ułatwi Ci zmierzenie efektów szkolenia. Zadaj sobie kilkakrotnie pytanie, po co wysyłasz pracownika na dany kurs i gdzie wykorzysta on zdobytą wiedzę.

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

Ubezpieczenie pomostowe / przejściowe - Ubezpieczenie pomostowe jest to ubezpieczenie na okres od udzielenia kredytu do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Koszt ubezpieczenia jest przeważnie wliczony do raty kredytu i płacony miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Koszt takiego ubezpieczenia jest zazwyczaj niski, natomiast zdarza się, że niektóre banki stosują podwyższone oprocentowanie w okresie braku docelowego zabezpieczenia wpisu hipoteki.

ubezpieczenia, szkolenia dla firm

Grupowe ubezpieczenia - Rodzaj ubezpieczeń osobowych, w którym stroną ubezpieczaną jest grupa osób. Najczęściej ta forma ubezpieczenia jest praktykowana w zakładach pracy, gdzie ubezpieczonymi np. w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków są pracownicy tego zakładu.

szkolenie otwarte, budowlane

Kolektor słoneczny - To urządzenie służące do wykorzystania odnawialnego źródła energii, jakim jest ogrzewanie słoneczne, do ogrzania powietrza lub wody użytkowej. Kolektor zmienia energię promieniowania słonecznego na ciepło. Najczęściej mocowany jest na dachu.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyr... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałe... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie procesu zmian, pokazanie korzyści z niej wynikających oraz ... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

konferencje, hotel konin, sale konferencyjne, szkolenia otwarte, szkolenia mikorzyn,szkolenia, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm

szkolenie dla firmy

Szkolenie: Zarządzanie i rozliczanie projektów unijnych

Program szkolenia

 • Fundusze strukturalne: programy, priorytety działania.
 • Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy.
 • System programów operacyjnych.
 • Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o funduszach, programach i konkursach dotyczących projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
 • Dotacje na inwestycje, doradztwo, na badania i rozwój, na promocję eksportu.
 • Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego oraz cykl realizacji projektu.
 • Praca nad przygotowaniem projektu.
 • Konstrukcja wniosku o dofinansowanie.
 • Elementy biznesplanu.
 • Konstruowanie budżetu.
 • Harmonogram projektu oraz realizacja projektu w czasie.
 • Najczęściej popełniane błędy.

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie menedżerów do wprowadzania zmian w organizacji poprzez rozumienie procesu zmian, zwiększenie wiedzy dotyczącej barier i reakcji ludzkich przed zmianami oraz zwiększenie adaptowalności do zmiany menedżerów uczestniczących w szkoleniu. Efektem końcowym szkolenia jest zaplanowanie strategii wprowadzenia zmiany w swoim zespole uwzględniające zbudowanie modelu komunikacji pionowej i poziomej w sytuacji zmiany. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności przewidywania i radzenia sobie z oporem wobec zmiany.

Program szkolenia

 • Strategia działania menedżera w procesie zmiany: postawa reaktywna i proaktywna korzyści i zagrożenia, planowanie działań w zmianie, potrzeby merytoryczne, psychologiczne i proceduralne pracowników objętych zmianą, trudne rozmowy na wszystkich szczeblach zarządzania w procesie zmiany.
 • Zmiana jako konieczność ciągłego rozwoju: fazy zmiany oraz analiza sił wspierających i hamujących zmiany, różne postawy pracowników wobec zmiany, przyczyny i obszary zmian w firmach, dynamika rozwoju organizacji nastawionej na realizację celów biznesowych.
 • Komunikowanie się i realizacja celów w procesie zmiany: wizja i przemówienie lidera zmiany, analiza zespołu i stopnia zaangażowania jednostki w proces zmiany, trening rozmów indywidualnych z pracownikami, rola pytań w pokonywaniu obiekcji ze strony pracowników.
 • Wzmacnianie efektów zmiany: rola informacji zwrotnej w procesie wzmacniania efektów zmiany, spotkania podsumowujące, dzielenie się doświadczeniem, analiza osobistych preferencji w odniesieniu do zmiany, indywidualne plany wdrożenia wybranych narzędzi w codzienne funkcjonowanie menedżerów w zmianie.

Metodologia szkolenia

Studia przypadków, symulacje i odgrywanie ról, ćwiczenia praktyczne, praca zespołowa, sekwencje teoretyczne.

Szkolenie: Techniki perswazji

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji perswazyjnych w relacjach interpersonalnych.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Lepsze radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami ze strony rozmówców. Uświadomienie sobie negatywnych i pozytywnych nawyków w wywieraniu wpływu na innych. Zwiększenie wiedzy na temat technik perswazji.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie dedykowane do tych osób, które w kontaktach biznesowych chcą zwiększyć swoją skuteczność perswazyjną i lepiej radzić sobie z obiekcjami innych.

Program szkolenia

 • Język perswazji: Techniki perswazji; Metaforyzowanie jako narzędzie negocjatora; Wykorzystanie modalności zmysłowych w perswazji kanał czuciowy, słuchowy i wzrokowy, również w rozmowach telefonicznych bowiem odnosi się do wizualizowania przedmiotu np. przedmiotu usługi; Kotwice suwakowe, panel kontrolny kotwic (wzbudzanie określonej usługi i zwiększania chęci jej posiadania poprzez wykorzystanie kanału czuciowego, słuchowego i wzrokowego naszego klienta); Implikacje i presupozycje oraz ich praktyczne zastosowanie.
 • Sztuka argumentacji: Nastawienie wobec sytuacji przekonywania innych; Argumentacja dwustronna i jednostronna; Opracowanie możliwości korzystnych dla obu stron; Zrozumienie systemu motywacji drugiej strony; Budowanie silnych relacji partnerskich; Dążenie do relacji wygrany - wygrany.
 • Sztuka argumentacji w zależności od typu odbiorcy: Typologia zachowań komunikacyjnych klientów, odbiorców; Opracowanie i zastosowanie zestawu argumentów do rozmów w zależności od stylu komunikacji klienta.
 • Budowanie trwałych relacji: Budowanie kontaktu, dostrajanie się (tempo mówienia, barwa głosu, intonacja, akcenty) i prowadzenie.
 • Zasady dobrej komunikacji: lejek komunikacyjny, przeszkody w słuchaniu, słowa klucze o pozytywnym i negatywnym wydźwięku, składniki komunikacji, komunikacja werbalna.
 • Techniki wywierania wpływu oraz chwyty psychologiczne: Wojna pozycyjna; Wojna psychologiczna; Zły i dobry policjant, manipulacja emocjami; Wpędzić rozmówcę w kompleks niższości, manipulacje skoncentrowane na samoocenie; Wszystko albo nic, manipulacje poczuciem kontroli; Mmanipulacje oparte na wrodzonych automatyzmach; Techniki przeciwdziałania manipulacjom.

Metodologia szkolenia

Studia przypadków, ćwiczenia ustne i pisemne, scenki, nagrania video i omówienie, burza mózgów, wykład.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie otwarte

Ewidencja ludności - Ewidencję ludności prowadzi się w systemie informatycznym na podstawie danych osobowych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz zgłoszeń w formie zbiorów meldunkowych (m.in. zbioru danych stałych mieszkańców, zbioru danych byłych mieszkańców, zbioru danych obywateli polskich zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące oraz cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące posiadających karty pobytu), a także zbioru danych osobowych PESEL.

Przekroczenie granicy - polega na umieszczeniu budynku (urządzenia) albo jego konstrukcyjnej części w przestrzeni, która jest objęta prawem własności właściciela nieruchomości sąsiedniej.

finanse, oferta szkolenia dla firm

kredyt bez odsetek - czas trwający od momentu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, do ostatniego dnia, w którym możliwe jest spłacenie zadłużenia na karcie w całości bez odsetek. W przypadku karty, której grace period wyniesie 56 dni, będzie się on składał z 31 dni okresu rozliczeniowego i 25 dni na spłatę zadłużenia. Oznacza to czas na korzystanie i spłatę za cały okres.

szkolenie otwarte, ubezpieczenia

huk ponaddźwiękowy - fala uderzeniowa wytworzona przez statek powietrzny poruszający się z prędkością większą od prędkości dźwięku.

oferta szkolenia dla firm, budowlane

Budynek energooszczędny - Dom który zużywa stosunkowo mało energii potrzebnej do jego eksploatacji, zwłaszcza do ogrzewania lub utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniach. Im bardziej energooszczędny jest budynek, tym mniej kosztuje jego ogrzanie zimą.

Lukarna - to pionowe okno wychodzące z dachu, doświetlające poddasze. Stanowi konstrukcję powiązaną z więźba dachową, okrytą własnym daszkiem.

Szkolenia Konferencje © 2015

Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin,szkolenia, szkolenia dla firm, konferencje