Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin,szkolenia, sale konferencyjne, szkolenia otwarte, konferencje, szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia konin, hotel konin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe

Szkolenia Konferencje

szkolenia zamknięte

Szkolenie kadry

szkolenia dla pracowników umożliwiają im lepiej rozumieć mechanizmy rządzące firmą, w której pracują, a w konsekwencji zwiększają ich efektywność. Praktyczne szkolenie jest dla każdego pracownika dużo więcej warte niż wszelkie wykłady. Zakres wiedzy praktycznej, którą możemy zdobyć zarówno na szkoleniach otwartych jak i zamkniętych jest naprawdę szeroki, począwszy od szkoleń zarządzania czasem, poprzez szkolenia finansowe, szkolenia ze sprzedaży, szkolenia menedżerskie skończywszy na wysoce specjalistycznych szkoleniach dla trenerów.

finanse, szkolenia otwarte

Karta obciążeniowa / karta charge - karta związaną z kontem bankowym. Transakcje są możliwe w ramach miesięcznego limitu ustalonego wcześniej z bankiem lub wystawcą karty. Na zakończenie okresu rozliczeniowego użytkownik musi spłacić całe zadłużenie.

ubezpieczenia, oferta szkoleniowa

WIG - Warszawski Indeks Giełdowy

oferty szkoleniowe dla firm, budowlane

Wytrzymałość na ściskanie - Maksymalne naprężenie, jakie materiał może wytrzymać, kiedy działa na niego obciążenie zgniatające i nie stracić swoich właściwości (pierwotnego kształtu). Wytrzymałość na ściskanie oblicza się dzieląc maksymalne obciążenie przez pierwotne pole przekroju poprzecznego próbki poddawanej próbie ściskania.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałe... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie procesu zmian, pokazanie korzyści z niej wynikających oraz ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie prod... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

szkolenia konin, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel ślesin, sale szkoleniowe,szkolenia, konferencje, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, szkolenia otwarte, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne

oferta szkoleniowa

Szkolenie: Zarządzanie i rozliczanie projektów unijnych

Program szkolenia

 • Fundusze strukturalne: programy, priorytety działania.
 • Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy.
 • System programów operacyjnych.
 • Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o funduszach, programach i konkursach dotyczących projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
 • Dotacje na inwestycje, doradztwo, na badania i rozwój, na promocję eksportu.
 • Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego oraz cykl realizacji projektu.
 • Praca nad przygotowaniem projektu.
 • Konstrukcja wniosku o dofinansowanie.
 • Elementy biznesplanu.
 • Konstruowanie budżetu.
 • Harmonogram projektu oraz realizacja projektu w czasie.
 • Najczęściej popełniane błędy.

Szkolenie: Zarządzanie projektami

Na szkoleniu dowiesz się: w jaki sposób zarządzać projektem w każdej fazie życia projektu, na czym polega działanie projektowe i zarządzanie projektem, jakie techniki zapewniają sprawność zarządzania projektem, jakie czynniki i ograniczenia wziąć pod uwagę, aby profesjonalnie zaplanować projekt, czym powinien charakteryzować się Project Manager jako lider zespołu, w jaki sposób zapewnić efektywną współpracę i sprawną komunikację podczas realizowania projektu.

Szkolenie: Efektywna komunikacja w zespole

Celem szkolenia jest poznanie procesów rządzących budowaniem systemów komunikacji wewnętrznej oraz mechanizmów poprawy efektywności przesyłania informacji w Twojej firmie. Udział w szkoleniu umożliwia rozwój i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczestników w zakresie aktywnego słuchania, konstruowania jasnych komunikatów, wypowiedzi asertywnych, rozumienia mowy ciała, umiejętności zadawania pytań i parafrazowania, identyfikowania barier w komunikacji oraz eliminowania błędów komunikacyjnych. Sprawna komunikacja jest podstawą efektywnego funkcjonowania firmy. Każde stanowisko pracy wymaga komunikowania się z ludźmi, współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, klientami czy interesantami. Opanowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w dużym stopniu decyduje o sukcesie firmy, a pracownikom daje poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy i kontaktów społecznych.

Program szkolenia

 • Narzędzia efektywnej komunikacji w miejscu pracy,
 • Precyzowanie wypowiedzi,
 • Przekaz niewerbalny,
 • Asertywne strategie komunikacji,
 • Konstruktywna krytyka,
 • Zarządzanie konfliktem,
 • Diagnoza stylu komunikacji w Twojej organizacji.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferty szkoleniowe dla firm

Sąsiedzkie prawo - reguluje niedozwolone zakłócenia korzystania z nieruchomości sąsiednich, roszczenia właścicieli nieruchomości sąsiednich oraz określa kryteria tych zakłóceń.
Właściciel nieruchomości przy wykonywaniu swojego prawa powinien się bowiem powstrzymywać od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, która wynika ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości oraz stosunków miejscowych.

finanse, szkolenie otwarte

Hipoteka - sposób zabezpieczenia kredytu na nieruchomości. Bank wpisuje hipotekę na swoją rzecz w dziale IV księgi wieczystej na wypadek sytuacji, gdyby kredyt nie był spłacany. Wtedy bank może przejąć nieruchomość. Jest pierwszy w kolejności do zaspokojenia wierzytelności. Istnieją dwa rodzaje stosowanych przez bank hipotek: zwykła i kaucyjna. Pierwsza wymieniona hipoteka, zwykła określa dokładną kwotę zobowiązania, zaś hipoteka kaucyjna określa najwyższą możliwą kwotę w momencie, gdy nie jest znana dokładna kwota zobowiązania. Jeżeli zabezpieczenie kredytu jest na więcej niż jednej nieruchomości możliwe jest także wystąpienie hipoteki łącznej.

szkolenia dla firm, ubezpieczenia

huk ponaddźwiękowy - fala uderzeniowa wytworzona przez statek powietrzny poruszający się z prędkością większą od prędkości dźwięku.

budowla - następujące obiekty budowlane:

 • ogrodzenie posesji wraz z bramą, otwieraną ręcznie lub sterowaniem radiowym i jej wyposażeniem instalacyjnym,
 • nawierzchnie placów i podjazdów,
 • wiata,
 • szopa,
 • szambo,
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków,
 • przydomowy zbiornik na gaz,
 • niewielkie obiekty służące dekoracji, rekreacji lub utrzymaniu porządku, w szczególności: posągi, grille murowane, fontanny, baseny, pergole, altany, piaskownice, śmietniki,
 • instalacje znajdujące się poza budynkiem na terenie posesji.

szkolenie otwarte, budowlane

Dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.

Decyzja środowiskowa - Jeden z dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy. W decyzji określane są środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji. Dokument jest ważny przez cztery lata od daty wydania.

Szkolenia Konferencje © 2015

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. konferencje, szkolenia zamknięte, szkolenia otwarte, hotel konin, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia konin, hotel ślesin, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe,szkolenia