Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. sale konferencyjne, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, konferencje, hotel ślesin, szkolenia otwarte,szkolenia, sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel konin, hotel mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia konin

Szkolenia Konferencje

szkolenie

Telemarketing

na obsługę klienta przez telefon składa się wiele elementów, między innymi takich jak: nawiązanie pierwszego kontaktu, umówienie wizyty przedstawiciela handlowego, sprzedaż produktów, usługi posprzedażowe czy badanie rynku. Aby działania te mogły być skuteczne i profesjonalne, niezbędne jest poznanie wiedzy dotyczącej specyfiki rozmów przez telefon, umiejętności budowania relacji z klientami, tworzenia pozytywnej atmosfery rozmowy czy też radzenia sobie z emocjami własnymi i klienta.

finanse, szkolenie zamknięte

Spread walutowy - jest to różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży danej waluty.

ubezpieczenia, oferta szkoleń

Umowa agencyjna - Umowa pomiędzy zleceniodawcą (towarzystwem ubezpieczeń) i agentem zobowiązująca agenta do stałego pośredniczenia w zawieraniu umów na rzecz i w imieniu zleceniodawcy.

szkolenia otwarte, budowlane

Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej - to opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10% należności wyrażonej w tonach ziarna żyta lub w [m3] drewna, uiszczana: w razie trwałego wyłączenia - przez lat 10, a w przypadku nietrwałego wyłączenia - przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stoso... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyrobów gotowych w dystrybucji, opracowywać zakres i przebieg zmian organizacyjnych oraz spos... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących ... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Ce... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

hotel mikorzyn, hotel konin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn,szkolenia, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, konferencje, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn, szkolenia konin

szkolenia dla firm

Szkolenie: Logistyka w gospodarce magazynowej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności kompleksowego i racjonalnego zarządzania gospodarką magazynową. Poznanie wszelkich aspektów pracy w magazynie dotyczących logistyki mających wpływ na efektywność i optymalizację pracy magazynu.

Program szkolenia

 • Zasady organizacji gospodarki magazynowej,
 • Pojęcia logistyki i jej rola w zarządzaniu,
 • Technologia pracy magazynu,
 • Urządzenia łączności, automatycznej identyfikacji i inwentaryzacji,
 • Wyposażenie magazynu,
 • Racjonalne gospodarowanie zapasami,
 • Warunki przechowywania towarów,
 • Technologia pracy w magazynie,
 • Rola czynnika w zakresie prezentacji towarów,
 • Kształtowanie technik finalizowania transakcji,
 • Bezpieczeństwo towarów,
 • Kontakt z klientem.

Szkolenie: Rekrutacja pracowników

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami zatrudniania na stanowiska operacyjne i kierownicze. Konstruowania narzędzi takich jak kwestionariusz rozmowy kwalifikacyjnej. Poznanie zasad współpracy z firmami zewnętrznymi wzbogacone o czynności dodatkowe np. testy. Poznanie możliwości internetu w rekrutacji.

Po szkoleniu uczestnicy powinni umieć:

Zatrudniać podwładnych i współpracowników na podstawie określenia potrzeb, opracować profil poszukiwanego kandydata, wybrać trafnie metodę rekrutacji i selekcji, opracować projekt ogłoszenia rekrutacyjnego, skonstruować kwestionariusz rozmowy wstępnej, wykorzystać internet w prowadzeniu rekrutacji, wybrać dodatkowe narzędzia selekcji oraz być partnerem w procesie rekrutacji prowadzonym przez firmę zewnętrzną i określić strategię wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

Program szkolenia

 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w procesie rekrutacji.
 • Przygotowanie Firmy do określenia potrzeb personalnych, procesu rekrutacji i pozyskania pracowników.
 • Przyjmowanie zgłoszeń i wstępna selekcja
 • Określenie metod rekrutacji pracowników: przegląd popularnych i skutecznych narzędzi.
 • Rekrutacja przez Internet.
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Czynności dodatkowe.
 • Negocjowanie warunków zatrudnienia i konsekwencje.
 • Strategia wynagrodzeń.

Metodologia szkolenia

Praca grupowa i indywidualna, mini wykład, warsztaty, case study i symulacje.

Szkolenie: Automotywacja handlowca

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdiagnozowanie u uczestników indywidualnych czynników hamujących i wspierających wzrost motywacji. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się, jak zwiększać poziom własnego optymizmu i zmniejszać niekorzystne nastawienie i przekonania wpływające na proces sprzedaży. Efektem szkolenia będzie także zwiększenie poczucia własnej wartości i skuteczności sprzedażowej.

Program szkolenia

 • Moja wewnętrzna motywacja w pracy: kwestionariusz, jak moja postawa wspiera lub ogranicza wykonywanie moich zadań, odnajdywanie wewnętrznej motywacji.
 • Moje miejsce w organizacji: cel i sens pracy w sprzedaży w długiej perspektywie, świadomość szans i zagrożeń na moim stanowisku pracy, moje miejsce jako trampolina do sukcesu w sprzedaży.
 • Proces motywowania samego siebie: definiowanie celów, pętla przekonań wspierających i ograniczających, automotywacja do sprzedaży, świętowanie sukcesu, drobne ale skuteczne techniki automotywacji, jak zadbać o dostępność poszczególnych czynników, moje potrzeby na poszczególnych poziomach rozwoju zawodowego.
 • Rozmowa z przełożonym i współpracownikiem: zasady komunikacji z przełożonym i współpracownikami w specyfice sprzedaży, udzielanie informacji zwrotnej szefowi, sytuacje, w których warto udzielać informacji zwrotnych przełożonemu, informacja zwrotna do współpracowników.

Metodologia szkolenia: wykład, prezentacja i dyskusja z zastosowaniem środków wizualnych.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie

Spółdzielnia mieszkaniowa - Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie. Może także zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem.

finanse, szkolenie otwarte

Maksymalny wiek kredytobiorcy - Zależy to od oferty danego banku. Zwykle banki wskazują, że wiek najstarszego kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu nie powinien przekraczać 80 lat.

spłata minimalna - spłata minimalna, to kwota jaką należy przekazać bankowi do oznaczonego dnia spłaty. Jest to wyznaczona kwota minimalna określana kwotowo lub procentowo przez bank. Zwyczajowo jest to 5% wykorzystanej kwoty zadłużenia.

oferta szkoleń, ubezpieczenia

kontrakt - umowa, na podstawie której realizowane są prace budowlano-montażowe obejmowane ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU.

szkolenia, budowlane

Kondygnacja - Tak nazywana jest pozioma część budynku wydzielona po podstawie położenia wysokościowego, oddzielona od pozostałych kondygnacji stropami. Za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pomieszczenia mieszkalne oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle większą niż 1,9 m. Rozróżniamy kondygnacje nadziemne i podziemne (gdy więcej niż połowa wysokości w świetle znajduje się poniżej poziomu terenu).

Pomieszczenie mieszkalne - to pokoje w budynku mieszkalnym oraz sypialnie i pomieszczenia do pobytu dziennego w budynku zamieszkania zbiorowego.

Szkolenia Konferencje © 2017

Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. szkolenia konin, szkolenia dla firm,szkolenia, sale szkoleniowe, hotel konin, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte, szkolenia ślesin, szkolenia mikorzyn, hotel mikorzyn, konferencje, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn