Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe konin, hotel konin, sale konferencyjne, konferencje, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin, hotel mikorzyn, szkolenia otwarte, szkolenia mikorzyn, hotel ślesin, szkolenia zamknięte,szkolenia, szkolenia konin, szkolenia ślesin

Szkolenia Konferencje

szkolenia dla firm

Etyka jako droga do sukcesu

Celem szkolenia jest wskazanie na zasadniczą role etyki w kształtowaniu misji firmy i dobrego wizerunku przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkolenia poznają wartości współkonstytuujące biznes rozumiany jako dążenie do pomnażania dobra wspólnego. Nauczą się je rozróżniać, klasyfikować, a dzięki temu etycznie zarządzać własnym przedsiębiorstwem.

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

Opłata za wcześniejszą spłatę - kwota, jaką zapłacimy, kiedy spłacimy część lub całość kredytu przed ustalonym w umowie terminem.

ubezpieczenia, szkolenie dla firmy

Ochrona ubezpieczeniowa - Ochrona, jaką w zamian za opłacaną składkę, gwarantuje zakład ubezpieczeń, zgodnie z warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia.

szkolenia otwarte, budowlane

Kategoria elementu murowego - Podział elementów z uwagi na kontrolę jakości stosowaną w zakładzie produkcyjnym. Zaszeregowanie do danej kategorii zależy od określenia częściowego współczynnika bezpieczeństwa. Do kategorii I należą elementy, które mają określoną wytrzymałość na ściskanie i w zakładzie stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5 proc. Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyr... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałem pracującym. Podejmować decyzje kierownicze na podstawie analizy stanów magazynowych, nal... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Ce... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych problemów związanych ubezpieczeniowych. Uczestnicy szkolenia... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organ... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

sale konferencyjne, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, hotel konin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, szkolenia konin, konferencje, sale szkoleniowe konin, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn,szkolenia, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel ślesin

szkolenie zamknięte

Szkolenie: Sztuka negocjacji

Szkolenie ze sztuki negocjacji pozwoli Ci poznać proces negocjacji tak, aby zawsze być perfekcyjnie przygotowanym. W trakcie szkolenie dowiesz się również jak nie ulegać manipulacjom drugiej strony. Jak zachowuje się sprawny negocjator? Jak wypracować wspólne stanowisko wobec danego problemu? Jak zaspokoić potrzeby Twojego partnera bez rezygnacji ze swoich potrzeb?

Szkolenie: Menadżer gastronomii

Cel szkolenia

Program tego szkolenia kładzie szczególny nacisk na problemy związane z prawidłowym planowaniem, realizacją, kontrolingiem i rozliczaniem usług oraz profesjonalną i efektywną organizacją bankietów i cateringu. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania zakładami świadczącymi usługi gastronomiczne.

Program szkolenia

 • Marketing w gastronomii: proces podejmowania decyzji zakupu usług i zachowania nabywcy, promocja i techniki sprzedaży w warunkach silnej konkurencji, tworzenie portfela usług zaspokajających potrzeby docelowego nabywcy, cena jako składnik kompozycji marketingowej.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi przy wykorzystaniu marketingu wewnętrznego.
 • Komunikacja interpersonalna dla pracowników branży gastronomicznej.
 • Imprezy gastronomiczne: catering, bankiety, ich rodzaje i organizacja obsługi.
 • Organizacja usług gastronomicznych: kompleksowość w zaspokajaniu całokształtu oczekiwań gości, usługi podstawowe i towarzyszące.
 • Karty menu: karty okolicznościowe, karty całodzienne, karty specjalne.
 • Śniadania w obiekcie hotelarskim: planowanie menu, zatowarowania i rozliczanie, śniadania zasiadane, śniadania bufetowe.
 • Prawne aspekty działalności gastronomicznej: prawo żywnościowe, zagadnienia zdrowotne żywności i żywienia, wymagania systemu HACCP; przepisy prawne dotyczące hotelarstwa i gastronomii, wybrane elementy prawa cywilnego, handlowego, pracy.
 • Etyka, równość w prawach i obowiązkach wszystkich uczestników pracy.
 • Elementy rzemiosła kelnerskiego dla menadżerów: funkcje, umiejętności i sprawność kelnera oraz barmana; polityka zatrudniania personelu obsługującego; kontrola w oparciu o wiedzę zawodową.

Metodyka szkolenia

Prezentacja, wykład, pokaz, dyskusja moderowana, konwersatorium, warsztaty.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia otwarte

Umowa kredytu - Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

finanse, szkolenia otwarte

linia kredytowa - to kredyt w rachunku bankowym do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć w okresie określonym umową. Kredytobiorca korzysta z tego limitu w miarę potrzeb, wpływy na rachunek zmniejszają automatycznie zadłużenie limitu. Bank udostępnia linię kredytową w rachunku bieżącym klienta lub na oddzielnym koncie bankowym automatycznie lub na wniosek klienta.

oferta szkolenia dla firm, ubezpieczenia

upadek drzew lub masztów - przewrócenie się drzew lub masztów lub oderwanie się i upadek ich części na ubezpieczony przedmiot. Przez maszty należy rozumieć również słupy energetyczne, kominy wolnostojące lub latarnie.

szkolenia zamknięte, budowlane

Obszar oddziaływania obiektu - Odległości budynków na działce budowlanej od granicy z sąsiednią działką budowlaną: 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy, 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy, 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli:

 • wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • ze względu na rozmiary działki.

Bezpośrednio przy granicy, jeśli istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku.
Pomiar odległości od granicy wykonuje się w poziomie od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany lub w połaci dachowej budynku zwróconej w stronę tej granicy lub od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu.
Nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej:
 • okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,
 • balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy o więcej niż 1,3 m.

Szkolenia Konferencje © 2017

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. sale szkoleniowe ślesin,szkolenia, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe, sale konferencyjne, szkolenia konin, hotel konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, konferencje, szkolenia otwarte, szkolenia ślesin, hotel ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn