Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. szkolenia zamknięte, sale konferencyjne, szkolenia otwarte, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, hotel ślesin,szkolenia, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, konferencje, hotel konin, sale szkoleniowe, szkolenia konin, sale szkoleniowe konin

Szkolenia Konferencje

szkolenia otwarte

Kurs

na uczelni, cykl wykładów lub zajęć z określonego przedmiotu.

Akredytacja

Postępowanie, procedura, w którym formalnie upoważniona jednostka wydaje formalne zaświadczenie, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań, czynności. Wiąże się to z kontrolą dotyczącą jakości produktów, usług wykonywanych oraz stosowanych procedur przez akredytowaną organizację lub osobę.

finanse, szkolenie otwarte

Kurs walutowy - cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy, sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, należy podkreślić że występuje na nim: podaż, popyt i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.

ubezpieczenia, szkolenie otwarte

WIG - Warszawski Indeks Giełdowy

oferta szkoleniowa, budowlane

Cegła modularna pełna - jest stosowana jako element uzupełniający przy murowaniu ścian z pustaków drążonych. Potrzeba zastosowania tego rodzaju cegły wynika z konieczności uzyskania prawidłowego wiązania muru w filarach i narożnikach, jak i w sąsiedztwie otworów. Z cegły tej można budować również ścianki działowe. Cegła modularna zawiera pionowe okrągłe otwory. Otwory umożliwiają dzielenie cegły na mniejsze jej fragmenty.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałem pracującym. Podejmować decyzje kierownicze na podstawie an... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfik... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stan... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie prod... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

sale konferencyjne, hotel konin, konferencje, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, szkolenia konin, hotel mikorzyn, szkolenia ślesin, hotel ślesin,szkolenia, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin

szkolenia dla firm

Szkolenie: Ubezpieczenie majątkowe w przedsiębiorstwie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z ryzykami pojawiającymi się w działalności firmy i możliwości ochrony przed nimi poprzez ubezpieczenie. Szkolenie ma na celu uzmysłowienie faktu, że ubezpieczeń nie należy traktować jako dodatkowego kosztu, ale jako zabezpieczenia w sytuacji niekorzystnej dla przedsiębiorstwa.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy różnych działów różnych szczebli, przedsiębiorcy.

Program szkolenia

Ryzyko w przedsiębiorstwie. Podstawowe informacje z zakresu działalności ubezpieczeniowej. Po co istnieją ubezpieczenia. Rodzaje ubezpieczeń majątkowych wykorzystywanych w firmie (ubezpieczenia OC, techniczne, ogniowe, od utraty zysku, NNW, komunikacyjne, od kradzieży itd.)

Szkolenie: Zarządzania organizacją

Szkolenie polecane dla:

Kierowników i kadry zarządzającej, osób zajmujących się strategią personalną, pracowników działów personalnych oraz osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć nowe kwalifikacje.

Program szkolenia

  • Budowanie strategii personalnej: Rola menedżera HR w firmie. Misja i wizja przedsiębiorstwa. Cele strategiczne. Analiza biznesowa przedsiębiorstwa. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych. Szczegółowe zadania i harmonogram realizacji strategii.
  • System zarządzania organizacją: polityka personalna w organizacji.
  • System zarządzania zasobami ludzkimi: strategia jest zawsze dla kogoś.
  • Elementy systemu zarządzania organizacją: Rola misji i wizji w tworzeniu strategii personalnej. Elementy systemu zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego.
  • Co to jest strategia personalna i polityka personalna przedsiębiorstwa: Strategia personalna jako część biznes planu w pozyskiwaniu środków z UE. Jak napisać strategię personalną i na co zwrócić szczególną uwagę. Ogólna strategia personalna. Rola strategii personalnej w rozwoju organizacji.
  • Dyskusja, jak strategia personalna może wpłynąć na wzrost konkurencyjności firmy.
  • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Metody szkoleniowe

Szkolenie ma charakter treningu i warsztatu, intensywna praca uczestników poprzez burzę mózgów, dyskusje, ćwiczenia indywidualne i zespołowe z dawką wiedzy teoretycznej. Całość szkolenia poparta jest konkretnymi przykładami.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia zamknięte

Hipoteka - powstaje z chwilą wpisu do księgi wieczystej, ale obciąża nieruchomość z mocą wsteczną od chwili złożenia wniosku o jego dokonanie.

Samowola budowlana - legalizacja - Jeżeli w trakcie postępowania legalizacyjnego zostanie ustalone, że legalizowany obiekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, inwestor złożył odpowiednie dokumenty oraz uiścił opłatę legalizacyjną - powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może zalegalizować samowolę budowlaną. W tym celu powinien wydać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót lub o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została już zakończona.

finanse, szkolenia dla firm

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - opłata jednorazowa płatna przy podpisaniu umowy kredytowej lub w inny sposób np. w trakcie spłaty kredytu. Wysokość prowizji i sposób jej pobrania jest dokładnie opisany w każdej umowie kredytowej. Prowizja stanowi średnio od 0 do 3% wartości udzielonego kredytu w zależności od banku.

szkolenia zamknięte, ubezpieczenia

pomoc domowa - każda osoba (np. gosposia, ogrodnik, opiekunka do dzieci, osoba sprawującą opiekę nad osobą niepełnosprawną, osoba sprawującą opiekę nad psem) wykonującą powierzone prace pomocnicze w gospodarstwie domowym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z Ubezpieczonym lub z osobą bliską Ubezpieczonego pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

eksplozja - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się, w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spowodowane eksplozją uważa się też szkody powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.

oferta szkolenia dla firm, budowlane

Strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę - to inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Szkolenia Konferencje © 2014

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. sale szkoleniowe,szkolenia, szkolenia ślesin, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, hotel ślesin, szkolenia otwarte, hotel mikorzyn, hotel konin, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin, konferencje