Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn,szkolenia, szkolenia ślesin, sale konferencyjne, hotel ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, konferencje

Szkolenia Konferencje

szkolenie otwarte

Jak wydajnie współpracować z ludźmi

W ramach tego szkolenia uczestnicy opanują umiejętności komunikowania się w sposób adekwatny do rodzaju zadań i charakteru wykonywanej pracy. Będą też mieli możność modyfikacji własnego stylu komunikowania się ze współpracownikami. W ramach szkolenia będą podlegali działaniom, w efekcie, których umocnione zostaną trwałe więzi i relacje oparte o poczucie wspólnoty celów i wzajemnych oczekiwań. Uczestnicy szkolenia staną się elementami wspólnie rozwijającego się zespołu. Poza tym uczestnicy opanują umiejętności wykorzystania twórczego potencjału własnego i zespołowego w sposób adekwatny do rodzaju zadań i charakteru wykonywanej pracy. Będą też mieli możność modyfikacji własnych sposobów rozwiązywania problemów. Opanują podstawowe techniki organizacji procesów twórczego myślenia oraz kierowania nim w sposób najtrafniej wyrażający ich zamiary i zmierzający do założonego celu. Uczestnicy szkolenia otrzymają do swojej dyspozycji zestaw technik twórczego myślenia i organizacji pracy zespołowej.

finanse, szkolenia otwarte

Kurs spłaty raty kredytu - kurs, po jakim kredytobiorca spłaca kredyt denominowany do waluty obcej. Kurs ten jest zmienny i jest ustalany codziennie dla danego banku. Określany jest mianem kursu sprzedaży waluty w danym banku.

ubezpieczenia, szkolenie

Cena odkupienia jednostki uczestnictwa - Cena, po której Uczestnik może zbyć posiadane w funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa.

oferta szkoleniowa, budowlane

Kalenica - to linia przecięcia połaci, czyli najwyżej położona pozioma krawędź dachu.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych problemów związanych ubezpiecz... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyrobów gotowych w dystrybucji, opracowywać zakres i przebieg zmian organizacyjnych oraz spos... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a śro... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

szkolenia mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin, hotel konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, hotel mikorzyn, szkolenia otwarte, konferencje,szkolenia, sale szkoleniowe konin, szkolenia ślesin

szkolenie zamknięte

Szkolenie: Skuteczna motywacja

Cele szkolenia

Szkolenie dotyczące motywacji, to istotny element pracy nad sobą. Zajęcia uczą jak na co dzień bez względu na pogodę być zadowolonym z życia. W jaki sposób z energią i entuzjazmem podchodzić do życiowych zadań. Prowadzący szkolenie podadzą też metody na to, jak motywować innych, doładowując nieustannie też własne akumulatory. Motywacja ukazana jest jako mechanizm psychologiczny, pokazujący, co ogranicza naszą skuteczność w tej materii.

Korzyści ze szkolenia, dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • nauczą się akceptować zmiany i lepiej sobie z nimi radzić,
 • nauczą się wykazywać aktywną postawę życiową,
 • poznają strategię sukcesu w każdej dziedzinie życia,
 • odważą się sięgnąć po swoje marzenia,
 • świadomie nauczą się jak wykorzystać potencjał swojego umysłu,
 • zmobilizują się do aktywnego uczestnictwa w własnym życiu zawodowym i osobistym,
 • uzyskają poczucie sprawczości w swoim życiu.

Szkolenie: Zarządzanie stresem

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zrozumienie szeroko pojmowanej problematyki stresu, zostaną zapoznani z różnorodnymi technikami zarządzania i redukowania stresu. Po szkolenia uczestnicy będą potrafili planować i analizować kontrolę stresu, będą wiedzieli, jak osiągnąć optymalny poziom stresu.

Program szkolenia

 • Stres jako czynnik zaburzający równowagę psychofizyczną: Optymalny poziom stresu, zależność między stresem a wydajnością. Zrozumienie stresu, poziom stresu a skuteczność funkcjonowania.
 • Techniki kontroli stresu i rozładowujące napięcie: Wyobraźnia jako metoda kontrolowania poziomu stresu. Relaks i skupienie w działaniu. Zmiany w systemie przekonań i nastawieniu do świata, świadomość myśli, racjonalne i pozytywne myślenie. Eliminacja stresu z otoczenia. Fizyczna redukcja stresu i głębokie oddychanie. Kontrolowanie napięcia mięśni. Zarządzanie czasem, skuteczna metoda redukcji stresu poprzez zwiększanie efektywności i skuteczności.
 • Rozwijanie w sobie odporności na stres: Psychologiczna odporność, zbalansowany styl życia, asertywny styl bycia. Fizjologiczna odporność, dieta, kondycja fizyczna.
 • Uzgadnianie celów zawodowych i osobistych: Stres związany z konfliktem celów zawodowych i prywatnych. Definiowanie celów osobistych. Definiowanie celów zawodowych.

Metody szkoleniowe

Prowadzący szkolenie tak zorganizuje pracę z grupą, aby wykorzystać naturalny cykl przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Umożliwi uczestnikom przygotowanie planów zastosowania w praktyce wiedzy nabytej w trakcie szkolenia, ustali cele, przeprowadzi dyskusję na temat poszczególnych zagadnień. Całość zajęć zostanie uzupełniona o przygotowaną prezentację multimedialną. Różnorodność metod szkoleniowych stanowi jeden z gwarantów ich efektywności i aktywnego udziału uczestników szkolenia. Metodyka pracy została zaprojektowana w taki sposób, aby rozwój poszczególnych umiejętności odbywał się w bezpośrednim nawiązaniu i odniesieniu do realnych sytuacji zawodowych uczestników, co ułatwia przenoszenie efektów szkolenia do realnego funkcjonowania na co dzień, a także pozwala uniknąć problemów z zastosowaniem wiedzy przekazanej podczas szkolenia.

Szkolenie: Planowanie opłacalności projektów inwestycyjnych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat planowania projektów inwestycyjnych oraz praktycznych metod oceny ich efektywności. Trafne inwestycje w firmie bezpośrednio przekładają się na poziom osiąganego zysku.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy działów finansowych, księgowych, menedżerowie różnych szczebli kierowania.

Program szkolenia

 • Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Istota i rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Cel działalności przedsiębiorstwa.
 • Wartość pieniądza w czasie.
 • Szacowanie niezbędnych nakładów i przepływów pieniężnych.
 • Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych (np. zaktualizowana wartość netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu itd.)
 • Wady i zalety metod oceny projektów.
 • Problem ryzyka.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferty szkoleniowe dla firm

Hipoteka - powstaje z chwilą wpisu do księgi wieczystej, ale obciąża nieruchomość z mocą wsteczną od chwili złożenia wniosku o jego dokonanie.

Samowola budowlana - legalizacja - W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nałoży na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości w określonym terminie. Niedotrzymanie wyznaczonego terminu i niepoprawienie naruszeń będzie skutkowało wydaniem przez inwestora decyzji o nakazie rozbiórki samowoli budowlanej.

finanse, szkolenie otwarte

Przewalutowanie - zmiana waluty kredytu. Za tego typu operację banki mogą pobierać prowizje. Dodatkowo w takim przypadku podpisywany jest aneks do umowy.

Lokata dynamiczna - lokata, w przypadku której klient może dobrowolnie wpłacać i wypłacać środki bez negatywnych konsekwencji w postaci utraty odsetek.

oferta szkolenia dla firm, ubezpieczenia

upadek statku powietrznego - uważa się katastrofę albo przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku.

szkolenia dla firm, budowlane

Beton komórkowy - to materiał budowlany znajdujący szerokie zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, otrzymany w procesie napowietrzania plastycznej masy cementowej powietrzem lub innymi gazami (napowietrzanie odbywa się najczęściej poprzez dodanie odpowiedniego środka chemicznego - proszku aluminiowego lub środka pianotwórczego) w wyniku czego otrzymany materiał charakteryzuje wysoką porowatość zapewniająca mu wysoką izolacyjność cieplną. Oznaczenia klasy betonu komórkowego 300, 400, 500, 600, 700, 800 - im większy numer, tym twardszy materiał o mniejszej izolacyjności cieplnej. Podstawowe zalety betonu komórkowego to dobra izolacyjność cieplna, stosunkowo niewielki ciężar, łatwość obróbki (cięcie pustaków). Wady to duża absorpcja wody, stosunkowo mała odporność na ściskanie.

Wytrzymałość muru - Zdolność przegrody do trwania w niezmienionym kształcie mimo oddziałujących na nią sił i obciążeń. Zależy ona od wytrzymałości materiałów użytych do jego wzniesienia (cegieł, pustaków), rodzaju użytej zaprawy, grubości spoin, jakość wykonania i smukłości.

Szkolenia Konferencje © 2014

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. sale konferencyjne, szkolenia zamknięte, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe konin, hotel konin, szkolenia dla firm,szkolenia, konferencje