Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. szkolenia ślesin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, szkolenia dla firm,szkolenia, szkolenia konin, sale konferencyjne, szkolenia zamknięte, konferencje, hotel konin, hotel mikorzyn, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn

Szkolenia Konferencje

oferta szkoleniowa

Mentoring

jest działaniem wspierającym naukę i rozwój zawodowy pracowników opartym na partnerskich relacjach pomiędzy pracownikiem a mentorem. Praktyki mentoringu stosuje się głównie w miejscu pracy.

finanse, szkolenia dla firm

Kapitalizacja - dopisanie odsetek po upływie ustalonego wcześniej okresu. Kapitalizacja najczęściej odbywa się na zakończenie lokaty. Bywają sytuacje kiedy kapitalizacja następuje w trakcie trwania lokaty i wtedy naliczone odsetki mogą być dopisywane do kwoty lokaty lub przekazywane na konto klienta. Istnieje możliwość wyboru w jaki sposób będą dopisywane odsetki.

ubezpieczenia, szkolenie dla firmy

Regres ubezpieczeniowy - z chwilą wypłaty pokrzywdzonemu przez zakład ubezpieczeniowy odszkodowania, przejmuje on na siebie prawo do żądania od odpowiedzialnego za szkodę zwrotu wypłaconej kwoty.

szkolenie dla firmy, budowlane

Hol - to pomieszczenie pełniące funkcję komunikacyjną pomiędzy pomieszczeniami w budynku.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych ... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałem pracującym. Podejmować decyzje kierownicze na podstawie an... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestni... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie procesu zmian, pokazanie korzyści z niej wynikających oraz ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazyn... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn, szkolenia konin, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, konferencje, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel ślesin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne, hotel konin,szkolenia

szkolenia zamknięte

Szkolenie: Zarządzanie czasem

Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedzą się jak szczegółowo zaplanować swoje zadanie, aby czas stał się Twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Jeszcze do niedawna zarządzanie czasem kojarzone było z organizacją czasu w pracy. Dziś już wiemy, że dotyczy on również naszego życia osobistego. Dzięki poznaniu wskazówek, które pomogą w organizacji czasu i wprowadzeniu ich w życie zyskasz większą kontrolę nad wykonywanymi zadaniami w życiu osobistym i zawodowym. Ucząc się zarządzania czasem nabieramy umiejętności rozróżniania ważności i celowości naszych działań.

Szkolenie: Techniki sprzedaży

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy w sprzedaży. Każdy uczestnik po szkoleniu będzie znał podstawowe techniki sprzedaży oraz będzie potrafił wykorzystać je w procesie budowania relacji z Klientem. Szkolenie nastawione jest na kształtowanie umiejętności budowania relacji, zadawania pytań, pokonywania obiekcji i domykania sprzedaży. Szkolenie wpływa także na nastawienie handlowców do codziennie wykonywanej pracy poprzez zmianę przekonań dotyczących możliwości każdego handlowca.

Program szkolenia

 • Proces sprzedaży: otwarcie i pierwsze wrażenie, budowanie relacji z wykorzystaniem stylów komunikacji społecznej, badanie potrzeb poprzez pytania pogłębiające, prezentacja oferty, techniki pokonywania obiekcji, techniki i narzędzia zamykania sprzedaży.
 • Techniki wywierania wpływu w procesie sprzedaży: reguły wywierania wpływu w procesie sprzedaży, pętle neurolingwistyczne, czyli zwiększenie absorpcji Klienta w procesie sprzedaży, elementy NLP w procesie sprzedaży.
 • Etapy procesu sprzedaży: koło sprzedaży, potrzeby psychologiczne, merytoryczne i proceduralne Klientów, wpływ handlowca na potrzeby Klienta, kamienie milowe procesu sprzedaży.
 • Prospecting: poszukiwanie informacji o Kliencie docelowym, internetowe źródła informacji, metody i sposoby pozyskiwania referencji.

Metodologia szkolenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne dotyczące przygotowania i realizacji wartościowania stanowisk pracy w oparciu o przedstawiane metody, dyskusja końcowa.

Szkolenie: Planowanie opłacalności projektów inwestycyjnych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat planowania projektów inwestycyjnych oraz praktycznych metod oceny ich efektywności. Trafne inwestycje w firmie bezpośrednio przekładają się na poziom osiąganego zysku.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy działów finansowych, księgowych, menedżerowie różnych szczebli kierowania.

Program szkolenia

 • Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Istota i rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Cel działalności przedsiębiorstwa.
 • Wartość pieniądza w czasie.
 • Szacowanie niezbędnych nakładów i przepływów pieniężnych.
 • Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych (np. zaktualizowana wartość netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu itd.)
 • Wady i zalety metod oceny projektów.
 • Problem ryzyka.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia dla firm

Nieruchomość - w prawie polskim wyróżnia się trzy rodzaje nieruchomości:

 • gruntowe - to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane oraz drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania,
 • budynkowe - trwale związane z gruntem budynki, które na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, dotyczy to m.in. budynków wniesionych przez użytkownika wieczystego oraz przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • lokalowe - części budynków stanowiące odrębny przedmiot własności (tzw. mieszkania hipoteczne), właściciel lokalu jest jednocześnie współwłaścicielem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu, na którym posadowiony jest budynek.

finanse, szkolenie zamknięte

Zastaw rejestrowy - rodzaj zastawu, który jest zgłaszany do rejestru prowadzonego przez sądy rejestrowe. Dodatkowo właściciel zastawianego przedmiotu może nim dysponować. Zastaw rejestrowy jest najczęściej stosowaną formą zabezpieczania kredytów samochodowych.

LTV (z ang. loan to value) - wskaźnik, który określa wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia (czyli np. wartości nieruchomości). Służy przede wszystkim do ustalania wysokości oprocentowania. Im niższy jest współczynnik LTV, tym niższe oprocentowanie może zaproponować bank. Zwyczajowo przy LTV przekraczającym 80%, banki wymagają dodatkowego ubezpieczenia tzw. brakującego wkładu własnego.

szkolenia dla firm, ubezpieczenia

wartość nowa - wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego:

 • dla lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli, obiektu specjalistycznego - wartość odpowiadająca kosztom naprawy lub odbudowy określona zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych stosowanych w budownictwie z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów,
 • dla ruchomości domowych lub stałych elementów stanowiących samodzielny przedmiot ubezpieczenia - wartość odpowiadającą kosztom naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen obowiązujących na danym terenie oraz kosztów montażu.

budynek o palnej konstrukcji - budynek posiadający:

 • ściany nośne wykonane z elementów drewnianych lub
 • pokrycie dachowe z drewnianych gontów, trzciny lub słomy.

oferta szkoleniowa, budowlane

Woda gruntowa - Woda zalegająca pod powierzchnią ziemi, nad warstwą nieprzepuszczalną. Jej zasób jest uzupełniany podczas opadu deszczów czy roztopów. Jeżeli jej poziom dochodzi do ścian fundamentowych, należy pamiętać o ich właściwej hydroizolacji, by zapobiec wnikaniu wilgoci w ściany domu.

Szkolenia Konferencje © 2015

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. hotel mikorzyn, szkolenia mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia otwarte, sale konferencyjne, sale szkoleniowe ślesin,szkolenia, hotel konin, konferencje, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin