Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. szkolenia dla firm, hotel konin, szkolenia konin, szkolenia mikorzyn, szkolenia zamknięte, konferencje, hotel mikorzyn, sale konferencyjne, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe,szkolenia

Szkolenia Konferencje

oferta szkoleń

Jak skutecznie negocjować

Program szkolenia: strategie negocjacyjne, efektywne przygotowanie do negocjacji, cechy indywidualne wspierające i przeszkadzające negocjacjom, sposoby unikania powszechnych i oczywistych błędów, trudni negocjatorzy i momenty krytyczne w negocjacji, strategie manipulacji w negacjacjach.

finanse, oferta szkolenia dla firm

Wakacje kredytowe - wakacje kredytowe to przerwa w spłacie kredytu polegająca na odłożeniu w czasie spłaty raty na kolejne okresy płatności. Przez ustalony czas raty nie są spłacane, ale oprocentowanie jest cały czas naliczane, co oznacza, że raty kredytu po wakacjach będą wyższe niż dotychczasowe lub okres spłaty kredytu zostanie odpowiednio wydłużony.

ubezpieczenia, szkolenia otwarte

Częściowe trwałe inwalidztwo - utrata na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby organów wymienionych w odpowiednich OWU lub całkowita utrata funkcji w tych organach.

szkolenia zamknięte, budowlane

Powierzchnia zabudowy - Wylicza się ją z rzutu poziomego budynku po zewnętrznym obrysie. Pomiaru dokonuje się wg obrysu kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej. Według nadziemnej, wtedy gdy jej obrys wykracza poza obrys kondygnacji przyziemnej.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyrobów gotowych w dystrybucji, opracowywać zakres i przebieg zmian organizacyjnych oraz spos... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałe... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie procesu zmian, pokazanie korzyści z niej wynikających oraz nabycie umiejętności spojrzeni... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, szkolenia zamknięte, konferencje,szkolenia, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, hotel konin, szkolenia mikorzyn, hotel ślesin, szkolenia konin, szkolenia otwarte

szkolenie dla firmy

Szkolenie: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat podstawowego znaczenia analizy dla podejmowania decyzji krótko i długookresowych w przedsiębiorstwie. Podejmowane decyzje przekładają się na osiąganie przez firmę zysku.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy działów finansowych, księgowych, menedżerowie różnych szczebli kierowania.

Tematyka szkolenia

 • Źródła pozyskiwania kapitałów w firmie: źródła własne i obce.
 • Tworzenie planów finansowych, problem budżetowania.
 • Czym są finanse w przedsiębiorstwie.
 • Podstawowe pojęcia rachunkowości: konta księgowe, zasady ewidencji, elementy systemu.
 • Charakterystyka sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych.
 • Co to jest analiza finansowa przedsiębiorstwa: metody, analiza sprawozdań.

Metody szkolenia: wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie: Negocjacje handlowe

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie nowych metod i technik negocjacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji negocjacyjnych, technik perswazji oraz sposobów zwiększenia swoich możliwości jako negocjatora. Szkolenie poprawi rozwój umiejętności negocjacji w procesie sprzedaży (poznanie technik, instrumentów i prawidłowości negocjacyjnych), którymi posługują się profesjonalni sprzedawcy. Ważnym elementem szkolenia jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami w zakresie własnej praktyki oraz wyrównanie poziomu umiejętności pomiędzy handlowcami.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy działów zakupów, inwestycyjnych, zaopatrzenia i członków komisji przetargowych.

Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z tematyką: Jakie są zasady prowadzenia skutecznych negocjacji. Jak radzić sobie z manipulacją w procesie negocjacji. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych. Jakie są psychologiczne uwarunkowania zachowań ludzi w sytuacjach negocjacyjnych. Jakie zasady zachowania, mowy niewerbalnej, wyglądu zewnętrznego budzą zaufanie, poważanie, sympatię, a jakie rezerwę lub niechęć w trakcie rozmów handlowych. Jak zbudować swoją pozycję partnera w negocjacjach. Jak skutecznie bronić swojej pozycji w procesie kupna lub sprzedaży.

Program szkolenia

 • Strategie i techniki negocjacyjne.
 • Sztuka mówienia w negocjacjach handlowych.
 • Cechy skutecznego negocjatora.
 • Działania fizyczne, mowa ciała i rekwizyty w negocjacjach.
 • Umiejętności niezbędne w procesie dokonywania zakupów i prowadzenia przetargów.
 • Oddziaływanie na drugą stronę negocjacji.
 • Radzenie sobie ze stresem w trakcie prowadzenia negocjacji.
 • Reguły autoprezentacji i prezentacji.

Metodologia stosowana na szkoleniu

Nauka poprzez doświadczenie, odgrywanie ról, psychodrama, symulacje, studia przypadków, miniwykłady, ćwiczenia w grupie i praca indywidualna.

Szkolenie: Analiza transakcyjna w zarządzaniu

Na szkoleniu uzyskasz praktyczną wiedzę jak wykorzystać analizę transakcyjną w zarządzaniu w sposób łatwy i przystępny. W trakcie szkolenia poznasz różne typy transakcji i zależności między nimi występujące. Dzięki analizie transakcyjnej możemy wejść na wyższe poziomy komunikacyjne, dzięki którym zrozumiemy procesy komunikacyjne i gry, które toczą się między ludźmi w pracy. Analiza transakcyjna to koncepcja stosunków międzyludzkich wykorzystywanych w życiu codziennym.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie

Samowola budowlana - Popełnienie samowoli budowlanej możliwe jest także w stosunku do budynków, na które nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, ale konieczne jest zgłoszenie. W każdym przypadku decyzję o tym, czy nastąpiło przekroczenie przepisów prawa budowlanego i czy wybudowany obiekt stanowi samowolę budowlaną, podejmuje inspektor nadzoru budowlanego.

finanse, oferta szkoleniowa

konto osobiste - rachunek bankowy oszczędnościowo - rozliczeniowy dla osób fizycznych służący do przeprowadzania rozliczeń, tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań. Na konto mogą być przekazywane wynagrodzenia, emerytury, renty oraz stałe dochody z innych źródeł.

szkolenia otwarte, ubezpieczenia

obiekt specjalistyczny - szklarnia lub tunel foliowy.

kradzież z włamaniem - zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował dokonać z miejsca ubezpieczenia po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń pozostawiając ślady stanowiące dowód użycia siły i narzędzi lub po otwarciu zabezpieczeń kluczem lub innym urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku (tj. z zastosowaniem przemocy fizycznej albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem osoby do nieprzytomności lub bezbronności albo poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie kluczy lub innych urządzeń otwierających dokonane z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych).

szkolenia dla firm, budowlane

Wiata - lekka konstrukcje kryta dachem, zupełnie lub częściowo pozbawiona ścian (zazwyczaj dwie lub trzy). Ewentualne ściany nie muszą spełniać norm dotyczących izolacji termicznej. Powierzchnia terenu znajdującego się pod wiatą może być nieutwardzona i całkowicie przepuszczalna. Powszechnie stosuje się wiaty: przystankowe, magazynowe, wiaty samochodowe jako alternatywa dla garażu, magazynowe i handlowe.

Budynek - to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadający fundamenty i dach. Może to być budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek mieszkalny jednorodzinny.

Szkolenia Konferencje © 2014

Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. szkolenia mikorzyn, hotel konin, hotel ślesin, szkolenia ślesin, konferencje, szkolenia konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin,szkolenia, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm, hotel mikorzyn