Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. sale szkoleniowe konin, szkolenia ślesin, szkolenia otwarte,szkolenia, konferencje, sale konferencyjne, szkolenia dla firm, hotel ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, hotel mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte

Szkolenia Konferencje

oferta szkoleń

Koszyk zadań

jest to rodzaj ćwiczenia polegający na dostarczeniu uczestnikowi określonej porcji zagadnień do wykonania lub rozstrzygnięcia, z reguły w fabule mówi się, że otrzymałeś korespondencję np. mailową a w niej... Zadaniem uczestników jest zaplanować swoje działania związane z otrzymanymi zadaniami lub podjąć określone decyzje.

finanse, oferta szkoleń

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku europejskim (średnia z ofert 60 banków), która jest ustalana o godzinie 11:00 czasu w Brukseli. Stopa procentowa EURIBOR jest stosowana głównie dla określenia kredytów denominowanych w walutach EUR.

ubezpieczenia, szkolenia

Depozytariusz - bank przechowujący Aktywa Funduszu.

szkolenie, budowlane

GT - Symbol stosowany do oznaczenia bloczków YTONG wyposażonych w uchwyt montażowy.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie prod... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stanowiska operacyjne i kierownicz... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a śro... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

sale szkoleniowe konin, sale konferencyjne,szkolenia, sale szkoleniowe, konferencje, hotel konin, szkolenia dla firm, hotel ślesin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, hotel mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia ślesin

szkolenia otwarte

Szkolenie: Komunikacja interpersonalna

Szkolenie z komunikacji to przede wszystkim analiza sygnałów werbalnych i niewerbalnych oraz korelacji, jaka zachodzi między nimi, aby komunikat był spójny. Komunikacja to wymiana informacji między uczestnikami interakcji. Aby komunikat był czytelny musi być prosty, jasny i dostosowany do odbiorcy. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną szeroko zapoznani z komunikacją niewerbalną (gesty, mimika, postawy), aktywnym słuchaniem oraz barierami komunikacyjnymi uniemożliwiającymi porozumienie.

Szkolenie: Zarządzanie czasem

Cel szkolenia

Cechą charakterystyczną czasu jest to, że przemija. Nieumiejętne gospodarowanie czasem powoduje, że często na wiele spraw, również tych ważnych, nie mamy już czasu. Istotą każdego planu są cele. Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy na temat podstawowy, to znaczy, jakimi metodami efektywnie gospodarować czasem.

Program szkolenia

  • Pochłaniacze czasu i jak sobie z nimi radzić
  • Skuteczność komunikowania się jako element efektywnego planowania czasu
  • Jak planować własną pracę
  • Zarządzanie zadaniami
  • Model, według którego rozróżniamy zadania pilne i ważne
  • Przekazywanie zadań i odpowiedzialności
  • Zarządzanie celami
  • Umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych
  • Organizacja zebrań i spotkań, czyli jak efektywnie wykorzystać czas na przekazanie informacji
  • Umiejętność godzenia celów osobistych z zawodowymi

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie otwarte

Samowola budowlana - Zgodnie z ustawą Prawo budowlane legalizacja samowoli budowlanych możliwa jest nie tylko w odniesieniu do budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę, ale również budynków, które mogą być wzniesione jedynie po dokonaniu zgłoszenia. Dokonując legalizacji takiej samowoli inwestor lub jej właściciel również musi udowodnić, że jest ona zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy. Taka inwestycja nie może również naruszać przepisów, w tym techniczno-budowlanych. Konieczne będzie ponadto przedłożenie m.in. zaświadczenia wójta, burmistrza lub prezydenta o zgodności budowy z ustaleniami planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy, projektu zagospodarowania działki lub terenu. Konieczne będzie również uiszczenie opłaty legalizacyjnej.

finanse, szkolenia

Poręczenie wekslowe - zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności wekslowej za długi wystawcy weksla przez inną osobę.

oferta szkoleń, ubezpieczenia

Ubezpieczenie przedmiotów wartościowych - mogą to być dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie znajdujące się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową po opłaceniu dodatkowej składki oraz pod warunkiem uprzedniego skatalogowania i wyceny rzeczoznawcy na koszt ubezpieczającego.

ogień - ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

oferta szkolenia dla firm, budowlane

Instalacja SAP - Instalacja sygnalizacji pożarowej. Ma za zadanie wcześnie wykryć, zlokalizować i zasygnalizować pożar i odróżnić go od sytuacji do pożaru podobnej.

Szkolenia Konferencje © 2015

Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. szkolenia ślesin, hotel ślesin, sale konferencyjne,szkolenia, hotel konin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe, konferencje, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin