Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. sale szkoleniowe ślesin, konferencje, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe, hotel konin, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin, szkolenia otwarte, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte,szkolenia

Szkolenia Konferencje

szkolenia zamknięte

Ćwiczenia symulacyjne, symulacje

polegają na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań lub czynności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów lub ich symulantów.

Jak efektywnie negocjować

Trening doskonalący jedną z niezastąpionych w firmie umiejętności - negocjacje. W czasie trwania zajęć uczestnicy uzyskają popartą badaniami wiedzę, a także będą mieli okazję przećwiczyć zdobyte wiadomości.

finanse, szkolenia

Aneks - zmiana warunków umowy kredytowej w formie pisemnej. Może zostać podpisany przykładowo w przypadku przewalutowania, podwyższenia kwoty kredytu czy też wcześniejszej spłaty. Podpisanie aneksu do umowy może wiązać się z opłatami w zależności od banku.

ubezpieczenia, szkolenie zamknięte

Cena nabycia jednostki uczestnictwa - kwota, według której jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są dopisywane do indywidualnego rachunku.

oferta szkoleniowa, budowlane

Współczynnik oporu dyfuzyjnego - Określa zdolność materiału budowlanego do przepuszczania pary wodnej. Jego wartość wskazuje ile razy dany materiał jest mniej przepuszczalny niż warstwa powietrza o tej samej grubości.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stan... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie prod... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych ... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a śro... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

szkolenia, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia konin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin, konferencje, hotel mikorzyn, hotel konin

szkolenia zamknięte

Szkolenie: Efektywna komunikacja w zespole

Celem szkolenia jest poznanie procesów rządzących budowaniem systemów komunikacji wewnętrznej oraz mechanizmów poprawy efektywności przesyłania informacji w Twojej firmie. Udział w szkoleniu umożliwia rozwój i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczestników w zakresie aktywnego słuchania, konstruowania jasnych komunikatów, wypowiedzi asertywnych, rozumienia mowy ciała, umiejętności zadawania pytań i parafrazowania, identyfikowania barier w komunikacji oraz eliminowania błędów komunikacyjnych. Sprawna komunikacja jest podstawą efektywnego funkcjonowania firmy. Każde stanowisko pracy wymaga komunikowania się z ludźmi, współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, klientami czy interesantami. Opanowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w dużym stopniu decyduje o sukcesie firmy, a pracownikom daje poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy i kontaktów społecznych.

Program szkolenia

 • Narzędzia efektywnej komunikacji w miejscu pracy,
 • Precyzowanie wypowiedzi,
 • Przekaz niewerbalny,
 • Asertywne strategie komunikacji,
 • Konstruktywna krytyka,
 • Zarządzanie konfliktem,
 • Diagnoza stylu komunikacji w Twojej organizacji.

Szkolenie: Negocjacje w zarządzaniu

Dobry biznes w znacznym stopniu opiera się o dobre porozumienie z partnerami. Narzędziem osiągania satysfakcjonujących nas warunków umów są negocjacje. Jak je prowadzić, żeby osiągnąć sukces? Zagadnienie negocjacji i techniki wykorzystywane podczas negocjacji są przedmiotem proponowanego szkolenia.

Cele szkolenia

Nabycie umiejętności osiągania swoich celów poprzez negocjowanie ich z innymi, poznanie reguł dobrej praktyki negocjacyjnej, wypracowanie osobistej strategii.

Program szkolenia

 • Strategie wywierania wpływu na innych.
 • Zasady uczciwych negocjacji.
 • Istota i cele negocjacji.
 • Radzenie sobie z konfliktem.
 • Bariery w negocjacjach.
 • Asertywność w negocjacjach.
 • Praktyczne komunikaty.

Szkolenie: Badania rynkowe i marketingowe

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie roli badań rynkowych w działaniach marketingowych, dobor próby badawczej, ustalenia metod badania instrumentów pomiarowych a także czynników warunkujących zachowanie konsumentów na rynku oraz metod ich badania, sposobów weryfikacji zebranych danych, analizy, oceny i prezentacji wyników z przeprowadzonych badań jak również rozwój praktycznych umiejętności stworzenia prawidłowego projektu badania.

Korzyści ze szkolenia

Szkolenie daje także możliwość profesjonalnego projektowania badań, rozwija umiejętność określenia celów badań, prowadzenia badań wtórnych i pierwotnych, doboru próby oraz budowania zespołów badawczych, tworzenia narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankietowych i wywiadów), analizy komputerowej oraz prezentacji wyników.

Na szkoleniu zdobędą Państwo usystematyzowaną wiedzę umożliwiającą rozwój umiejętności ułatwiających identyfikację wzorców zachowań nabywczych oraz ocenę znajomości rynku przez konsumentów.

Szkolenie polecane dla:

pracowników agencji badawczej, precowników badań marketingowych dużej firmy, osób chcących prowadzić badania marketingowe we własnej firmie produkcyjnej lub handlowej.

Program szkolenia

 • Badania pierwotne, rynkowe i marketingowe: Badania ilościowe. Jak wybrać właściwą metodę badawczą. Badania jakościowe, pogłębione wywiady indywidualne, pogłębione wywiady grupowe, techniki projekcyjne i ich znaczenie w badaniach jakościowych.
 • Badania marketingowe: Podział badań marketingowych. Geneza i etapy rozwoju badań marketingowych. Agencje badań marketingowych, kryteria wyboru oraz rola i stopień wykorzystania. Rola badań marketingowych w podejmowaniu decyzji. System informacji marketingowej i jego rola w przedsiębiorstwie.
 • Różnice pomiędzy badaniami marketingowymi a badaniami rynku: Jak powinien wyglądać profesjonalnie przygotowany raport z badań.
 • Badania wtórne.
 • Dobór próby badawczej.

Metody szkoleniowe

Szkolenie realizowane jest głównie metodami warsztatowymi, uzupełniane wykładami. Wśród głównych metod wykorzystywanych podczas szkolenia należy wymienić: analizy posiadanych umiejętności dotyczących omawianych zagadnień, zespołowe rozwiązywanie problemów, dyskusje grupowe, ćwiczenia, komentarze trenerskie, burza mózgów, testy i kwestionariusze, studia przypadków.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia

Eksmisja -

 1. Uzyskanie klauzuli wykonalności. Osoba, która ma już orzeczenie sądowe nakazujące opróżnienie lokalu, powinna uzyskać klauzulę wykonalności. Musi złożyć do sądu, który wydał orzeczenie, wniosek o jej nadanie.
 2. Złożenie wniosku do komornika. Mając orzeczenie sądowe z nadaną klauzulą wykonalności, trzeba udać się do komornika i złożyć u niego wniosek o przeprowadzenie eksmisji.
 3. Ustalenie sytuacji. Jeżeli z orzeczenia eksmisyjnego nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego nie wynika, czy osobie eksmitowanej przysługuje prawo do lokalu zamiennego lub socjalnego, komornik musi najpierw z nią ustalić jej sytuację rodzinną, majątkową i lokalową. Może się okazać, że osoba eksmitowana ma tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia albo otrzymała tymczasowe pomieszczenie od wierzyciela, w którym może zamieszkać.
 4. Wezwanie do dobrowolnego opuszczenia lokalu. Przed wykonaniem eksmisji komornik wzywa osobę do dobrowolnego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie. Jeśli gmina lub właściciel zapewnią tymczasowe pomieszczenie, do którego osoba eksmitowana ma się przenieść, komornik musi o tym poinformować eksmitowanego. Jeśli osoba zobowiązana do opróżnienia lokalu nie uczyni tego dobrowolnie we wskazanym terminie, komornik może przystąpić do eksmisji. Gdyby jednak miał eksmitować z mieszkania osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione, musi wstrzymać się z dokonaniem czynności i zawiadomić sąd opiekuńczy.

Księgi wieczyste - są jawne, nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Stąd też każdy może przeglądać księgi wieczyste, ale w obecności pracownika sądu. Domniemywa się, że wpisy w księdze są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym, tzn. że stan prawny nieruchomości jest tylko taki, jaki wynika z księgi wieczystej. Rękojmię wiary publicznej wyłącza zła wiara osoby trzeciej, co oznacza, że nie chroni ona osoby, która wie lub z łatwością mogła się dowiedzieć, że treść księgi jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym.

finanse, szkolenia

Ubezpieczenie pomostowe - Ubezpieczenie pomostowe jest to ubezpieczenie zawierane na okres od udzielenia kredytu do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Koszt ubezpieczenia jest przeważnie wliczony do raty kredytu i płacony miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Koszt ubezpieczenia naliczany jest w większości banków jako procent od wartości kredytu (zazwyczaj od 0,02-0,1 wartości kredytu miesięcznie).

szkolenie dla firmy, ubezpieczenia

garaż - budynek niemieszkalny, przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych.

szkolenie dla firmy, budowlane

Nośność ogniowa - Zdolność konstrukcji lub elementu do przenoszenia obciążeń w trakcie trwania pożaru. Nośność ogniową oznacza się symbolem (R) oraz określa się w minutach, np. R 60. Im dłuższy czas nośności ogniowej, tym dłuższy czas na ewentualną ewakuację domowników podczas pożaru, tym mniejsze szkody spowodowane ogniem i łatwiejsze ugaszenie go.

Szkolenia Konferencje © 2016

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. szkolenia ślesin, szkolenia zamknięte, konferencje, szkolenia konin, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, szkolenia dla firm, hotel konin, szkolenia mikorzyn, hotel ślesin,szkolenia, sale konferencyjne, hotel mikorzyn