Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. szkolenia otwarte, szkolenia dla firm, sale konferencyjne, sale szkoleniowe,szkolenia, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia ślesin, hotel konin, szkolenia zamknięte, konferencje, hotel mikorzyn

Szkolenia Konferencje

oferty szkoleniowe dla firm

Kurs

na uczelni, cykl wykładów lub zajęć z określonego przedmiotu.

finanse, szkolenie

Ubezpieczenie pomostowe - Ubezpieczenie pomostowe jest to ubezpieczenie zawierane na okres od udzielenia kredytu do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Koszt ubezpieczenia jest przeważnie wliczony do raty kredytu i płacony miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Koszt ubezpieczenia naliczany jest w większości banków jako procent od wartości kredytu (zazwyczaj od 0,02-0,1 wartości kredytu miesięcznie).

ubezpieczenia, szkolenie zamknięte

Osoba uprawniona / osoba uposażona - osoba fizyczna wskazana przez Członka Funduszu na rzecz której ma nastąpić po śmierci Członka Funduszu, wypłata środków zgromadzonych na rachunku.

szkolenie zamknięte, budowlane

Dokumentacja powykonawcza - to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyrobów gotowych w dystrybucji, opracowywać zakres i przebieg z... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych problemów związanych ubezpiecz... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stan... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałe... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Ce... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe, konferencje, hotel mikorzyn, hotel konin, szkolenia ślesin, szkolenia konin,szkolenia

oferta szkolenia dla firm

Szkolenie: Rozwój kariery zawodowej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zasad planowania kariery zawodowej i metod zastosowania ich w praktyce. Na szkoleniu uczestnik pozna techniki i narzędzia przydatne w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Szkolenie polecane jest dla osób, które chciałyby poznać techniki i narzędzia przydatne w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Na szkoleniu uczestnicy:

Wzmocnią swoje zasoby fizyczne i psychiczne konieczne do efektywnego działania. Poznają odpowiednie narzędzia adekwatne do planowania swojej przyszłości. Poznają uniwersalne zasady dotyczące planowania kariery zawodowej. Zaplanują własną ścieżkę kariery zawodowej i określą swoje życiowe role. Zwiększą poczucie bezpieczeństwa.

Program szkolenia

 • Narzędzia przydatne w planowaniu kariery zawodowej.
 • Podstawowe zasady planowania kariery zawodowej.
 • Jak zaplanować własną karierę zawodowa: samodoskonalenie i koncepcja kariery, strategia planowania własnej kariery, rozwój, profesja, zmiana.
 • Moja kariera zawodowa: predyspozycje, zdolności, moja osobowość, opinia innych, odpowiedni moment na zmianę, moje zainteresowania w biznesie.
 • Jak znaleźć możliwość rozwoju w obecnym miejscu pracy: Poszukiwanie odpowiednich informacji. Odpowiedni dobór umiejętności. Zadania wykonywane przez współpracowników.
 • Ocena umiejętności: Zasady dotyczące rozwoju umiejętności, moje umiejętności, mocne i słabe strony.

Metody szkolenia

Szkolenie ma charakter treningu umiejętności, podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności. Stosowane metody dydaktyczne to: analiza przypadku, grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów, symulacje, gry menedżerskie, testy, dyskusja moderowana i prezentacja trenera.

Szkolenie: Profesjonalne usługi cateringowe

Korzyści dla uczestników szkolenia to pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie profesjonalnej realizacji usług cateringowych stanowiących działalność podstawową lub uzupełniającą zakładu gastronomicznego.

Rozwój jakościowy i ilościowy gastronomii w Polsce sprzyja i jest powodem coraz częstszych realizacji zamówień na przyjęcia różnego rodzaju. Przyzwoite przyjęcie musi powstać na kanwie unormowań zawodowych, rzadko oderwanych od racjonalnych uzasadnień. Realizatorzy przyjęć doświadczają przy każdym większym przedsięwzięciu złożoności problemu pod względem kulinarnym, sprzętowym, estetycznym, logistycznym.

Program szkolenia

 • Prawne aspekty realizacji usług cateringowych: organizacja imprez masowych, bezpieczeństwo żywności.
 • Catering w ujęciu marketingowym i sprzedażowym: promocja i techniki sprzedaży, tworzenie oferty handlowej zaspokajającej potrzeby docelowego nabywcy.
 • Usługi cateringowe: Planowanie cateringu, wiedza kulinarna i właściwy dobór dań, karta zaproszeniowa, rodzaje i forma serwisu, wybór odpowiedniego miejsca, sprzęt niezbędny do wykonania usługi, kalkulacja. Realizacja usługi cateringowej, wykonanie i przebieg usługi, wrażenia estetyczne, zakończenie. Kontroling i rozliczanie usług cateringowych.
 • Organizowanie bankietów i działalność cateringowa: kompleksowość w zaspokajaniu oczekiwań gości, usługi podstawowe i towarzyszące, bankiety ich rodzaje i organizacja obsługi.

Metodyka szkolenia

Prezentacja, wykład, pokaz, dyskusja moderowana, konwersatorium, warsztaty.

Szkolenie: Efektywna walka ze stresem

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika ze zjawiskami związanymi ze stresem oraz naukę radzenia sobie z nim. Znajomość sposobów opanowania stresu sprzyja efektywnemu działaniu i kształtowaniu własnego życia. Szkolenie dostarczy uczestnikom podstawowej wiedzy o zjawisku stresu, jego racjonalnych i emocjonalnych, organizacyjnych i ekonomicznych konsekwencjach, a także przybliży sposoby radzenia sobie z nim. Zajęcia dotyczą zjawiska stresu zarówno w perspektywie jednostkowej w aspekcie każdego człowieka, jak i w perspektywie grupowej firmy. Stres jest nieuchronnym zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi w dzisiejszych czasach. Konieczność szybkości działania, dbania o wydajność pracy, skomplikowane systemy są źródłem stresu w każdej firmie. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które spotykają się ze stresującymi sytuacjami w życiu codziennym, zwłaszcza do osób, które żyją pod presją i spoczywa na nich duża odpowiedzialność, takich jak menadżerowie różnych szczebli, szefowie zespołów projektowych, handlowcy, konsultanci, specjaliści.

Tematyka szkolenia

 • Profilaktyka czyli jak zapobiegać stresowi.
 • Natura i mechanizmy powstawania stresu.
 • Metody radzenia sobie ze stresem.
 • Analiza źródeł czynników stresogennych w organizacji.
 • Psychodynamiczne konsekwencje obciążenia stresem.
 • Jak nie być dla innych źródłem stresu.
 • Skutki wypalenia zawodowego.
 • Sztuka odpoczynku.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi uczestników, takimi jak ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, studium przypadków. Całość poparta jest wykładami o charakterze teoretycznym.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie

Obowiązek meldunkowy - nakaz zameldowania, przez właściciela, osoby przebywającej w lokalu, na stałe lub czasowo (do 3 miesięcy). W praktyce jest to przepis martwy, ponieważ nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych zniosła sankcje za niedopełnienie obowiązku. W roku 2014 ten przymus ostatecznie zniknie z polskiego prawa.

Nieruchomości budynkowe - trwale związane z gruntem budynki, które na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, dotyczy to m.in. budynków wniesionych przez użytkownika wieczystego oraz przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

finanse, szkolenie zamknięte

Limit kredytowy - limit wyliczony na podstawie zdolności kredytowej. Jest on uzależniony od indywidualnej zdolności kredytowej. Najczęściej jest to wielokrotność dochodu, jednak banki mogą mieć indywidualnie ustalone czynniki wpływające na wysokość limitu, np. fakt jak długo jest się klientem danego banku, czy posiada się jakiś inny produkt w danym banku.

Polecenie Zapłaty - to forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości. Polecenie Zapłaty jest transakcją inicjowaną przez wierzyciela. Polecenie zapłaty to polski odpowiednik usługi działającej w europejskich systemach rozliczeń pod nazwą Direct Debit.

oferta szkoleń, ubezpieczenia

uposażony - osoba wskazana imiennie przez Ubezpieczonego jako upoważniona do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego.

śnieg i lód - naturalny opad w postaci śniegu lub lód, w który przekształcił się ten śnieg, oddziaływujący swoim ciężarem bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot albo mogący spowodować przewrócenie się pod wpływem jego ciężaru drzew lub innych sąsiadujących obiektów na ubezpieczony przedmiot powodując uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego przedmiotu.

oferta szkolenia dla firm, budowlane

Norma - Dokument opisujący wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, elementów konstrukcji oraz całych budynków, a także reguły techniczne dotyczące sposobu projektowania i użytkowania budynków. Normy opracowywane są przez powołane Komitety Techniczne w Europejskich Komitetach Normalizacyjnych (CEN, CENELEC) oraz Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Zgodnie z Ustawą o normalizacji, normy nie są dokumentami obowiązkowymi do stosowania, jednak ze względu na ogólne zaufanie są one powszechnie stosowane.

Piwnica - to kondygnacja podziemna lub najniższa nadziemna bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu.

Szkolenia Konferencje © 2014

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. sale konferencyjne, szkolenia konin, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm,szkolenia, hotel ślesin, szkolenia ślesin, konferencje, hotel konin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe ślesin