Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin,szkolenia, hotel ślesin, sale szkoleniowe, hotel konin, szkolenia konin, konferencje, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn

Szkolenia Konferencje

oferta szkoleniowa

Metodyk

Specjalista w dziedzinie metodyki nauczania.

Standard

norma, wzorzec, wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś, np. wytwarzanego produktu, świadczonej usługi. Standard minimum to podstawowa, najprostsza wersja np. produktu lub usługi.

finanse, oferta szkoleniowa

Weksel - papier wartościowy, dokument potwierdzający istnienie zobowiązania dwóch podmiotów, które go podpisały. Dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco, do niego dołączana jest deklaracja wekslowa.

ubezpieczenia, oferta szkoleń

System kapitałowy - System, w którym bezpieczne inwestowanie składek zapewnia ich pomnażanie.

szkolenia dla firm, budowlane

Budynek - to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadający fundamenty i dach. Może to być budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek mieszkalny jednorodzinny.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfik... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie prod... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stan... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a śro... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Ce... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

szkolenia ślesin, szkolenia konin, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn, hotel ślesin, sale konferencyjne, szkolenia zamknięte, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, konferencje, szkolenia dla firm,szkolenia, hotel konin

szkolenie

Szkolenie: Rachunkowość i księgowość

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości. Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy jako księgowi.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób chcących pracować jako księgowi.

Zakres szkolenia

 • Rachunkowość jednostek w szczególnej sytuacji łączenia się spółek.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Teoria rachunkowości, jej koncepcje, zasady i normy.
 • Inwentaryzacja.
 • Zasady ewidencji w księgach rachunkowych.
 • Sprawozdania finansowe jednostki.
 • Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych.
 • Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.

Metody szkoleniowe: Wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie: Zarządzanie zespołem

Ze szkolenia dowiesz się jak motywować swoich pracowników, jak sprawić by poczuli się ważnymi członkami zespołu oraz jak udzielać im informacji zwrotnej. Na szkoleniu nauczysz się jak zachęcić zespół do zadań, które budzą opór, radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwinąć i wykorzystać potencjał poszczególnych pracowników. To szkolenie pozwoli na poprawę komunikacji z podwładnymi, poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz uzyskanie informacji jak zmienić lub rozwinąć swoje kompetencje.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie

Umowa najmu - nie musi mieć formy pisemnej, ale jeśli dotyczy najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok, powinno się ją sporządzić na piśmie. W przeciwnym razie uznaje się, że została zawarta na czas nieoznaczony.

Przekroczenie granicy - polega na umieszczeniu budynku (urządzenia) albo jego konstrukcyjnej części w przestrzeni, która jest objęta prawem własności właściciela nieruchomości sąsiedniej.

finanse, oferta szkoleń

Opłata za wcześniejszą spłatę - opłata za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu. Niektóre banki nie pobierają żadnych opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, umożliwiając regulowanie czasu spłaty w zależności od Twojej bieżącej sytuacji finansowej.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku europejskim (średnia z ofert 60 banków), która jest ustalana o godzinie 11:00 czasu w Brukseli. Stopa procentowa EURIBOR jest stosowana głównie dla określenia kredytów denominowanych w walutach EUR.

oferta szkolenia dla firm, ubezpieczenia

zapadanie się ziemi - obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie.

instalacja -

 • instalacja centralnego ogrzewania - układ przewodów i urządzeń służących do dostarczania ciepła za pomocą wody, pary wodnej lub powietrza do pomieszczeń,
 • instalacja elektryczna - układ przewodów i urządzeń mający początek w przypadku budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy na złączach kablowych łączących wewnętrzną sieć elektryczną tego budynku z siecią zewnętrzną, albo w przypadku lokalu mieszkalnego w tablicy bezpiecznikowej a koniec w gniazdkach wtyczkowych, włącznikach i wypustach oświetleniowych,
 • instalacja kanalizacyjna - system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych,
 • instalacja wodna - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń służący do zaopatrywania w zimną i ciepłą wodę,
 • instalacja gazowa,
 • instalacja telefoniczna,
 • instalacja sieciowa,
 • instalacja antenowa,
 • instalacja monitorująca,
 • instalacja domofonu lub video-domofonu,
 • instalacja solarna.

szkolenia zamknięte, budowlane

Katastrofa budowlana - to nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą budowlaną:

 • uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
 • uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
 • awaria instalacji.

Piwnica - to kondygnacja podziemna lub najniższa nadziemna bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu.

Szkolenia Konferencje © 2014

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. sale szkoleniowe konin,szkolenia, sale konferencyjne, hotel konin, szkolenia konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia zamknięte, konferencje, szkolenia ślesin, szkolenia otwarte, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn