Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, konferencje, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, hotel ślesin,szkolenia, hotel konin, szkolenia dla firm, szkolenia otwarte

Szkolenia Konferencje

szkolenia zamknięte

Szkolenie zamknięte

Szkolenia przeznaczone dla ścisłej grupy odbiorców, reprezentujących zazwyczaj jedną firmę lub instytucję. Służy ono do kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji osób działających wewnątrz organizacji zamawiającej szkolenie. Szkolenia zamknięte mają bardzo często charakter szkoleń szytych na miarę, a więc ściśle dostosowanych do potrzeb odbiorców.

finanse, szkolenie otwarte

Pożyczka hipoteczna - Minimalna kwota pożyczki hipotecznej może być różna w zależności od oferty banku. Zazwyczaj nie bywa niższa niż 30 000 złotych. Niektóre banki oferują pożyczkę hipoteczną już od 10 000 PLN.

ubezpieczenia, szkolenia

Fundusz rynku pieniężnego - Fundusz, który oferuje stabilny wzrost z nieco niższym dochodem, ale przy zminimalizowanym ryzyku, inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne lub porozumienia odkupu zabezpieczone w wysokości 100 procent.

szkolenia dla firm, budowlane

Wilgotność powietrza - Poziom pary wodnej w powietrzu. Im wyższa temperatura w powietrzu, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować. Miarą wilgotności powietrza jest ilość pary wodnej [g] występująca w jednostce objętości powietrza [m3].

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stanowiska operacyjne i kierownicze. Korzyści dla uczestników sz... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych problemów związanych ubezpieczeniowych. Uczestnicy szkolenia... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Ce... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałem pracującym. Podejmować decyz... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyrobów gotowych w dystrybucji, o... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia zamknięte, konferencje, hotel mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe,szkolenia, hotel konin, szkolenia ślesin, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia dla firm, szkolenia otwarte

szkolenia dla firm

Szkolenie: Efektywna walka ze stresem

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika ze zjawiskami związanymi ze stresem oraz naukę radzenia sobie z nim. Znajomość sposobów opanowania stresu sprzyja efektywnemu działaniu i kształtowaniu własnego życia. Szkolenie dostarczy uczestnikom podstawowej wiedzy o zjawisku stresu, jego racjonalnych i emocjonalnych, organizacyjnych i ekonomicznych konsekwencjach, a także przybliży sposoby radzenia sobie z nim. Zajęcia dotyczą zjawiska stresu zarówno w perspektywie jednostkowej w aspekcie każdego człowieka, jak i w perspektywie grupowej firmy. Stres jest nieuchronnym zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi w dzisiejszych czasach. Konieczność szybkości działania, dbania o wydajność pracy, skomplikowane systemy są źródłem stresu w każdej firmie. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które spotykają się ze stresującymi sytuacjami w życiu codziennym, zwłaszcza do osób, które żyją pod presją i spoczywa na nich duża odpowiedzialność, takich jak menadżerowie różnych szczebli, szefowie zespołów projektowych, handlowcy, konsultanci, specjaliści.

Tematyka szkolenia

 • Profilaktyka czyli jak zapobiegać stresowi.
 • Natura i mechanizmy powstawania stresu.
 • Metody radzenia sobie ze stresem.
 • Analiza źródeł czynników stresogennych w organizacji.
 • Psychodynamiczne konsekwencje obciążenia stresem.
 • Jak nie być dla innych źródłem stresu.
 • Skutki wypalenia zawodowego.
 • Sztuka odpoczynku.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi uczestników, takimi jak ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, studium przypadków. Całość poparta jest wykładami o charakterze teoretycznym.

Szkolenie dla sprzedawców

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności obsługi klienta, współpracy w zespole, wytworzenie poczucia identyfikacji z firmą. W trakcie szkolenia będą rozwinięte następujące tematy: doskonalenie umiejętności perswazyjnych, zasady prawidłowej obsługi klienta, zasady prezentacji produktu, poszukiwanie i tworzenie identyfikacji pracownika z firmą, uświadomienie sobie przez uczestników własnej roli w misji firmy i wartości doskonalenia się w roli zawodowej, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych w relacji z klientem, usprawnienie komunikacji i współpracy w zespole, sposoby radzenia sobie ze stresem, komunikacja z klientem.

Szkolenie: Zarządzanie stresem

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zrozumienie szeroko pojmowanej problematyki stresu, zostaną zapoznani z różnorodnymi technikami zarządzania i redukowania stresu. Po szkolenia uczestnicy będą potrafili planować i analizować kontrolę stresu, będą wiedzieli, jak osiągnąć optymalny poziom stresu.

Program szkolenia

 • Stres jako czynnik zaburzający równowagę psychofizyczną: Optymalny poziom stresu, zależność między stresem a wydajnością. Zrozumienie stresu, poziom stresu a skuteczność funkcjonowania.
 • Techniki kontroli stresu i rozładowujące napięcie: Wyobraźnia jako metoda kontrolowania poziomu stresu. Relaks i skupienie w działaniu. Zmiany w systemie przekonań i nastawieniu do świata, świadomość myśli, racjonalne i pozytywne myślenie. Eliminacja stresu z otoczenia. Fizyczna redukcja stresu i głębokie oddychanie. Kontrolowanie napięcia mięśni. Zarządzanie czasem, skuteczna metoda redukcji stresu poprzez zwiększanie efektywności i skuteczności.
 • Rozwijanie w sobie odporności na stres: Psychologiczna odporność, zbalansowany styl życia, asertywny styl bycia. Fizjologiczna odporność, dieta, kondycja fizyczna.
 • Uzgadnianie celów zawodowych i osobistych: Stres związany z konfliktem celów zawodowych i prywatnych. Definiowanie celów osobistych. Definiowanie celów zawodowych.

Metody szkoleniowe

Prowadzący szkolenie tak zorganizuje pracę z grupą, aby wykorzystać naturalny cykl przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Umożliwi uczestnikom przygotowanie planów zastosowania w praktyce wiedzy nabytej w trakcie szkolenia, ustali cele, przeprowadzi dyskusję na temat poszczególnych zagadnień. Całość zajęć zostanie uzupełniona o przygotowaną prezentację multimedialną. Różnorodność metod szkoleniowych stanowi jeden z gwarantów ich efektywności i aktywnego udziału uczestników szkolenia. Metodyka pracy została zaprojektowana w taki sposób, aby rozwój poszczególnych umiejętności odbywał się w bezpośrednim nawiązaniu i odniesieniu do realnych sytuacji zawodowych uczestników, co ułatwia przenoszenie efektów szkolenia do realnego funkcjonowania na co dzień, a także pozwala uniknąć problemów z zastosowaniem wiedzy przekazanej podczas szkolenia.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie zamknięte

Decyzja o warunkach zabudowy - jest to rodzaj decyzji administracyjnej, określającej warunki zabudowy dla terenu, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wydaje ją - na wniosek inwestora - wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a dla terenów zamkniętych (m.in. ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa) - wojewoda. Decyzję o warunkach zabudowy można uzyskać, jeśli:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy (chodzi m.in. o gabaryty i formę architektoniczną obiektów budowlanych, linie zabudowy oraz intensywność wykorzystania terenu),
 • teren ma dostęp do drogi publicznej,
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem,
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Organ, który wydał decyzję, jest zobowiązany - za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana - do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeśli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w decyzji.

finanse, szkolenie zamknięte

Hipoteka odwrócona - hipoteką odwróconą na mocy której osoba, która chce mieć dodatkowy dochód, może zapisać posiadaną nieruchomość bankowi, który w zamian będzie wypłacał jej dożywotnią rentę w postaci rat. Jest to popularne w krajach Europy Zachodniej. Najczęściej rozwiązanie to jest stosowane przez osoby starsze, które nie mają komu przepisać w spadku posiadanej nieruchomości.

Transakcje bezgotówkowe - Transakcje bezgotówkowe to transakcje polegające na regulowaniu należności za pomocą karty za dokonane zakupy. Od transakcji bezgotówkowych kartą zwyczajowo nie są pobierane prowizje.

szkolenia otwarte, ubezpieczenia

zapadanie się ziemi - obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie.

oferta szkoleń, budowlane

Wytrzymałość muru - Zdolność przegrody do trwania w niezmienionym kształcie mimo oddziałujących na nią sił i obciążeń. Zależy ona od wytrzymałości materiałów użytych do jego wzniesienia (cegieł, pustaków), rodzaju użytej zaprawy, grubości spoin, jakość wykonania i smukłości.

Hydroizolacja - Zabezpieczenie budynku przed wodą i wilgocią. Wyróżniamy hydroizolację podłogi, ścian, dachu, balkonów, tarasu oraz fundamentów.

Szkolenia Konferencje © 2016

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, szkolenia ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn, konferencje, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne, hotel ślesin, hotel mikorzyn,szkolenia, szkolenia otwarte