Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel ślesin, konferencje, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, hotel konin,szkolenia, szkolenia ślesin, szkolenia zamknięte, szkolenia mikorzyn, szkolenia konin

Szkolenia Konferencje

oferta szkoleń

Jak skutecznie negocjować

Program szkolenia: strategie negocjacyjne, efektywne przygotowanie do negocjacji, cechy indywidualne wspierające i przeszkadzające negocjacjom, sposoby unikania powszechnych i oczywistych błędów, trudni negocjatorzy i momenty krytyczne w negocjacji, strategie manipulacji w negacjacjach.

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

Opłata za przewalutowanie - opłata wyrażona w kwocie lub w formie prowizji, jaką należy zapłacić bankowi przy zmienianie waluty kredytu.

ubezpieczenia, szkolenia dla firm

Osoby bliskie - Zwykle współmałżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo ubezpieczonego.

oferta szkoleniowa, budowlane

Wzajemne uznawanie - Oznacza, że produkt dopuszczony do obrotu w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej może zostać legalnie sprzedawany w innym państwie unijnym, bez konieczności porównywania przepisów technicznych poszczególnych państw.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a śro... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie procesu zmian, pokazanie korzyści z niej wynikających oraz nabycie umiejętności spojrzeni... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stanowiska operacyjne i kierownicz... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazyn... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych ... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin,szkolenia, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, szkolenia ślesin, hotel konin, szkolenia konin, szkolenia zamknięte, konferencje

szkolenie zamknięte

Szkolenie: Skuteczna motywacja

Cele szkolenia

Szkolenie dotyczące motywacji, to istotny element pracy nad sobą. Zajęcia uczą jak na co dzień bez względu na pogodę być zadowolonym z życia. W jaki sposób z energią i entuzjazmem podchodzić do życiowych zadań. Prowadzący szkolenie podadzą też metody na to, jak motywować innych, doładowując nieustannie też własne akumulatory. Motywacja ukazana jest jako mechanizm psychologiczny, pokazujący, co ogranicza naszą skuteczność w tej materii.

Korzyści ze szkolenia, dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • nauczą się akceptować zmiany i lepiej sobie z nimi radzić,
 • nauczą się wykazywać aktywną postawę życiową,
 • poznają strategię sukcesu w każdej dziedzinie życia,
 • odważą się sięgnąć po swoje marzenia,
 • świadomie nauczą się jak wykorzystać potencjał swojego umysłu,
 • zmobilizują się do aktywnego uczestnictwa w własnym życiu zawodowym i osobistym,
 • uzyskają poczucie sprawczości w swoim życiu.

Szkolenie: Budowanie zespołu

Szkolenie to dostarczy umiejętności, które pozwolą na zbudowanie zespołu opartego na trwałych postawach oraz konstruktywnym wykorzystaniu sytuacji konfliktu. Szkolenie to pozwoli na opanowanie umiejętności niezbędnych do budowania zespołów zadaniowych i pełnienia funkcji ich lidera takich jak: twórcze rozwiązywanie problemów, właściwy wybór członków zespołu, diagnozowanie ról grupowych, planowanie, inicjowanie, budowanie więzi, kontrolowanie, informowanie, wspieranie, wykorzystywanie potencjału członków zespołu, usprawnianie komunikacji w zespole.

Szkolenie: Zarządzanie czasem

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z organizowaniem pracy własnej i innych. Poruszane na szkoleniu zagadnienia będą dotyczyły praktycznych reguł zarządzania czasem, planowania, zasad wyznaczania celów, delegowania zadań, ustalania priorytetów, a także radzenia sobie w sytuacjach stresujących, z uwzględnieniem postaw asertywnych.

Po szkoleniu uczestnk będzie:

Skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z brakiem czasu. Potrafił skutecznie delegować zadania innym. Potrafił radzić sobie ze złodziejami czasu. Znał zasady wyznaczania celów oraz ich monitorowania. Znał podstawowe zasady zarządzania czasem. Potrafił efektywnie zaplanować szereg zadań. Potrafił ustalić priorytety zgodnie z przedstawionymi zasadami.

Szkolenie polecane dla:

Liderów projektów, pracowników administracyjnych, osób pełniących stanowiska menedżerskie i kierownicze.

Program szkolenia

 • Reguły zarządzania czasem w pracy i życiu prywatnym.
 • Organizacja pracy własnej poprzez wyznaczanie priorytetów.
 • Aktywne podejście do zarządzania czasem.
 • Metody wyznaczania celów.
 • Analiza celów i kontrola ich realizacji.
 • Jak zarządzam czasem i co mnie motywuje.
 • Jak radzić sobie z niepowodzeniami.
 • Szacowanie czasu.
 • Złodzieje czasu, czynności, sytuacje.
 • Wewnętrzne i zewnętrzne pochłaniacze czasu.
 • Wpływ na pojawianie się złodziei czasu.
 • Przyczyny i przeszkody w zarządzaniu czasem.
 • Obrany cel a elastyczność w działaniu.
 • Techniki analizowania czasu pracy, tworzenie list rzeczy do zrobienia.
 • Tworzenie planu pracy i jego kontrola.
 • Delegowanie zadań.
 • Mapa asertywności, diagnoza obszarów wymagających dalszego rozwoju umiejętności asertywnych.
 • Umiejętność odmawiania i wyrażania swoich uczuć.
 • Źródła stresu.
 • Fazy stresu.
 • Radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
 • Funkcjonowanie w sytuacji stresowej.
 • Konflikt jako sytuacja stresowa.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem.

Metody szkoleniowe

Wykłady, prezentacje, ćwiczenia indywidualne i grupowe, kwestionariusze i testy zachowań, dyskusje, studium przypadku, odgrywanie scenek, gry symulacyjne, burze mózgów.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia zamknięte

Samowola budowlana - legalizacja - W postępowaniu legalizacyjnym konieczne będzie również przedstawienie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Nie oznacza to, że osoba chcąca dokonać legalizacji musi być właścicielem nieruchomości. Może mieć ona bowiem również np. prawo użytkowania wieczystego, prawo dzierżawy nieruchomości.

Wymeldowanie - Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu, jest obowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

finanse, oferta szkolenia dla firm

Cesja - przeniesienie praw własności na inny podmiot, jej podstawą jest umowa cywilnoprawna. Stosowana jako forma zabezpieczenia kredytów hipotecznych, w formie umowy między bankiem a klientem. Najpopularniejsze formy to cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości oraz z ubezpieczenia na życie. Cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości oznacza, że w przypadku zmniejszenia się wartości nieruchomości na skutek zdarzenia losowego, jakie obejmuje ubezpieczenie, np. pożaru, ubezpieczyciel przelewa na rzecz banku świadczenie ubezpieczeniowe. Cesja z polisy ubezpieczenia na życie oznacza, że w przypadku zajścia takiego zdarzenia jak śmierć kredytobiorcy na rzecz banku wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe.

szkolenie, ubezpieczenia

grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu.

instalacja -

 • instalacja centralnego ogrzewania - układ przewodów i urządzeń służących do dostarczania ciepła za pomocą wody, pary wodnej lub powietrza do pomieszczeń,
 • instalacja elektryczna - układ przewodów i urządzeń mający początek w przypadku budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy na złączach kablowych łączących wewnętrzną sieć elektryczną tego budynku z siecią zewnętrzną, albo w przypadku lokalu mieszkalnego w tablicy bezpiecznikowej a koniec w gniazdkach wtyczkowych, włącznikach i wypustach oświetleniowych,
 • instalacja kanalizacyjna - system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych,
 • instalacja wodna - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń służący do zaopatrywania w zimną i ciepłą wodę,
 • instalacja gazowa,
 • instalacja telefoniczna,
 • instalacja sieciowa,
 • instalacja antenowa,
 • instalacja monitorująca,
 • instalacja domofonu lub video-domofonu,
 • instalacja solarna.

szkolenie, budowlane

YTONG - Autoklawizowany beton komórkowy YTONG to uniwersalny materiał, z którego powstaje szeroka gama wyrobów budowlanych stosowanych jako elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Podstawowym elementem systemu YTONG są bloczki o wymiarach 599 x 199 mm i grubości od 50 do 480 mm. Dzięki wysokiej jakości produkcji, bardzo dobrej izolacyjności termicznej, wytrzymałości i odporności ogniowej, przegrody z elementów YTONG charakteryzują się trwałością i korzystnie wpływają na warunki użytkowania budynków.

Szkolenia Konferencje © 2015

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. szkolenia konin, sale szkoleniowe, hotel konin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin,szkolenia, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm, konferencje, sale konferencyjne