Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. szkolenia mikorzyn, konferencje, szkolenia ślesin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, szkolenia konin, hotel konin,szkolenia, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn, hotel ślesin, sale konferencyjne

Szkolenia Konferencje

szkolenia

Jak skutecznie negocjować

Program szkolenia: strategie negocjacyjne, efektywne przygotowanie do negocjacji, cechy indywidualne wspierające i przeszkadzające negocjacjom, sposoby unikania powszechnych i oczywistych błędów, trudni negocjatorzy i momenty krytyczne w negocjacji, strategie manipulacji w negacjacjach.

finanse, szkolenie

Waluta kredytu - kredyty dostępne są w walucie własnej w złotych polskich (PLN) i obcej: we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD), w funtach brytyjskich (GBP), w koronach szwedzkich (SEK), w jenach japońskich (JPY). Z uwagi na ryzyko zmiany kursu walutowego, banki mogą mieć różne zasady udzielania kredytów w walutach obcych.

ubezpieczenia, oferty szkoleniowe dla firm

Ubezpieczający - strona umowy ubezpieczenia. Osoba fizyczna, prawna albo inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia oraz uiszcza składkę ubezpieczeniową.

szkolenia dla firm, budowlane

Gruntowy wymiennik ciepła - Urządzenie energooszczędne służące do podgrzewania powietrza zimą i schładzania latem. Jest to przestrzeń pod powierzchnią gruntu połączona z budynkiem, w której w ciągu całego roku panuje stała temperatura ok. 4-8°C. Powietrze wprowadzone do tej przestrzeni podgrzewa się zimą i schładza latem, następnie transportowane jest do systemów wentylacyjnych domu, gdzie jest podgrzewane lub schładzane do wymaganej przez domowników temperatury.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współ... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stoso... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazyn... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stanowiska operacyjne i kierownicz... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

szkolenia, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia zamknięte, hotel ślesin, hotel mikorzyn, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte, szkolenia konin, hotel konin, konferencje, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin

szkolenia dla firm

Szkolenie: Techniki sprzedaży

Na szkoleniu dowiesz się jak zapewnić firmie stałych i powracających klientów. Szkolenie to nauczy Cię rozpoznawania różnych typów klientów oraz metod prowadzenia z nimi rozmów. Nauczysz się badać potrzeby klienta, aby skutecznie odpowiadać na jego oczekiwania, a tym samym zminimalizować obiekcje i zastrzeżenia posprzedażowe.

Szkolenie: Menedżer w roli coacha

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie adresowane jest do menedżerów, których celem jest rozwój kompetencji swoich zespołów.

Cel szkolenia

Dostosowanie sposobu działania do aktualnej fazy rozwoju zespołu. Diagnoza kompetencji pracowników zespołu. Poznanie narzędzi warunkujących rozwój pracowników.

Korzyści dla uczestników szkolenia: Stworzenie ścieżek rozwoju kompetencji dla całego zespołu.

Program szkolenia

  • Stworzenie planu indywidualnego rozwoju zawodowego: Pomóc pracownikowi w opracowaniu planu rozwoju zawodowego. Śledzić i kontrolować zmiany.
  • Poprawa relacji w grupie: Przełamanie barier w komunikacji. Zapobieganie nieporozumieniom i konfliktom. Doskonalenie procesu komunikacji.
  • Plan działania prowadzący do zwiększenia efektywności.
  • Zmiana w roli menedżera od szefa zachowującego hierarchię do menedżera coacha: Analiza, podsumowanie własnego stylu zarządzania. Wykrywanie czynników hamujących rozwój nowych metod zarządzania.
  • Określenie poziomu samodzielności członków zespołu: Narzędzia do określenia poziomu samodzielności członków zespołu. Dopasować sposób komunikacji do autonomii pracownika. Coaching, sposób prowadzenia rozmów.
  • Rozwijanie potencjału zawodowego pracownika: Zbudować zespół stale rozwijający się. Pomóc pracownikom w zmianie poziomu samodzielności. Popierać i wspierać samodzielność swojego zespołu. Przyswoić zachowania coacha efektywnego.

Metodologia szkolenia

Studia przypadków, symulacje i odgrywanie ról, ćwiczenia praktyczne, praca zespołowa, sekwencje teoretyczne.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferta szkolenia dla firm

Nieruchomości rolne (gruntów rolnych) - są to nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Dla ustalenia, czy dany grunt ma przeznaczenie rolne, pomocne mogą być zapisy w ewidencji gruntów i budynków oraz w planie zagospodarowania przestrzennego.

Spółdzielnia mieszkaniowa - członkowie spółdzielni miszkaniowej, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali muszą uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat.

finanse, szkolenie otwarte

Odpis z księgi wieczystej - dokument sądowy potwierdzający stan wpisów w księdze wieczystej w celu określenia stanu prawnego nieruchomości.

Kredyt kupiecki - nazywany także handlowym lub towarowym (ang. open account), to uzgodnione przez strony umowy kupna/sprzedaży odroczenie płatności odroczenie terminu zapłaty za odebrany towar lub wykonane usługi. Najczęstszym okresem odroczenia jest 30 dni. Stosowany wobec sprawdzonych partnerów biznesowych. Transakcję opartą na kredycie kupieckim można ubezpieczyć, średni koszt tej operacji to 0,5 proc wartości transakcji.

oferty szkoleniowe dla firm, ubezpieczenia

modernizacja - wykonanie robót (budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych) polegających na podwyższeniu standardów wykończenia lub wyposażenia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

oferta szkolenia dla firm, budowlane

Działka budowlana - Wydzielona część terenu, przeznaczona pod zabudowę, na której znajdują się już budynki lub dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To inaczej teren, który właściciel może zabudować np. domem jednorodzinnym, po otrzymaniu zgody odpowiednich urzędów.

Remont - to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Szkolenia Konferencje © 2016

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. konferencje, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, sale konferencyjne,szkolenia, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia mikorzyn, hotel konin, hotel ślesin, szkolenia dla firm, hotel mikorzyn, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe