Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, szkolenia ślesin, hotel ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin,szkolenia, sale konferencyjne, szkolenia konin, hotel mikorzyn

Szkolenia Konferencje

szkolenie otwarte

Metoda sytuacji krytycznej (critical incident)

jest bardzo podobna do metody przypadków - polega na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym krytycznym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu, zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu. Kolejno całość sytuacji zostaje poddana analizie, z reguły uczestnicy proponują zastosowanie określonego rozwiązania tej sytuacji.

finanse, szkolenie otwarte

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania - RRSO to wyrażony w procentach koszt całkowity kredytu wraz z odsetkami, prowizją, ubezpieczeniem kredytu i innymi opłatami. RRSO jest wyliczana indywidualnie dla każdego kredytu w zależności od kwoty, czasu spłaty oraz innych kosztów.

ubezpieczenia, szkolenie

Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń - Europejski Komitet Ubezpieczeń (CEA) jest organizacją zrzeszającą narodowe związki ubezpieczycieli z państw Unii Europejskiej oraz kilku innych wybranych krajów.

oferta szkoleniowa, budowlane

Budynek gospodarczy - to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałem pracującym. Podejmować decyz... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestni... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie prod... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

sale szkoleniowe, szkolenia otwarte,szkolenia, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia mikorzyn, hotel mikorzyn, szkolenia konin, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, konferencje, hotel ślesin

szkolenia zamknięte

Szkolenie: Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Szkolenie oparte na obowiązujących przepisach.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane do osób pracujących w firmach z działów kadr i płac.

Zakres szkolenia

 • Czym jest ubezpieczenie zdrowotne.
 • Zmiany w obowiązkach płatników składek.
 • Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe.
 • Zbieg tytułów do ubezpieczenia.
 • Podstawa wymiaru składki.
 • Wysokość składki.
 • Przekazywanie zestawienia składek.

Szkolenie: Zarządzanie zespołem

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności funkcjonowania w roli menedżera poprzez nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystywania różnych źródeł władzy w budowaniu pozycji menedżera, efektywnego komunikowania się z zespołem oraz budowania wśród pracowników zaangażowania i motywacji w oparciu o poziomy logiczne.

Program szkolenia

 • Kluczowe zadania menedżera w firmie: analiza funkcjonowania firmy i pracowników, obszary działania menedżera w całej organizacji, efektywna analiza barier i trudności w organizacji, wspieranie zespołu w sytuacjach trudnych dla firmy.
 • Budowanie autorytetu lidera: kluczowe czynniki wpływające na autorytet menedżera, metody radzenia sobie z sytuacjami osłabiającymi autorytet lidera, ustalenie zasad jako podstawa w budowaniu pozycji lidera, ocena pracowników jako ważny element budowania autorytetu menedżera.
 • Istota zarzadzania: funkcje zarządzania, cechy największych liderów, źródła sukcesu lidera, style zarządzania i ich dostosowanie do kompentecji i motywacji pracownika, obszary odpowiedzialności menedżera (jednostka, zespół, zadanie).
 • Wywieranie wpływu na zespół: źródła władzy lidera, wywieranie wpływu poprzez pytania coachingowe, efektywne techniki i taktyki wywierania wpływu na innych, czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników, wywieranie wpływu poprzez doskonałą komunikację.

Metodologia szkolenia

Symulacje i odgrywanie ról, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, praca zespołowa, sekwencje teoretyczne.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie dla firmy

Świadectwo energetyczne - Część tytułowa świadectwa energetycznego powinna określać typ budynku, adres i nazwisko właściciela, wartość wskaźnika EP dla budynku ocenianego (pokazującego roczne zapotrzebowanie energii na jednostkę powierzchni, dostarczonej do budynku lub lokalu mieszkalnego wyrażone w kWh/mkw./rok), jego porównanie z wartością wskaźnika EP dla budynku referencyjnego (modelowego) wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych oraz datę wydania i ważności świadectwa, a także imię i nazwisko sporządzającego świadectwo, jego adres i numer uprawnienia. W części drugiej - charakterystyce techniczno-użytkowej - znajdują się informacje o przeznaczeniu budynku, roku jego oddania do użytkowania, kubaturze i liczbie kondygnacji, rodzaju konstrukcji, powierzchni, ogrzewaniu, wentylacji, ciepłej wodzie oraz chłodzeniu. Część trzecia określa charakterystykę energetyczną budynku, czyli np. średni współczynnik przenikania ciepła i zapotrzebowanie energii końcowej. W części czwartej powinna znaleźć się ocena charakterystyki energetycznej, czyli określenie obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej i porównanie jej z wartościami referencyjnymi oraz ocena graficzna charakterystyki energetycznej na wykresie. Część piąta zawiera uwagi o możliwości zmniejszenia zapotrzebowania energii w budynku. Ostatnia część powinna wskazywać podstawę prawną, na jakiej sporządzono świadectwo. Dokładne wzory świadectw znajdują się w załącznikach do rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej - w załączniku nr 1 i 2 znajduje się wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a w załączniku nr 3 znajduje się wzór świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego.

finanse, szkolenia dla firm

Transakcje bezgotówkowe - Transakcje bezgotówkowe to transakcje polegające na regulowaniu należności za pomocą karty za dokonane zakupy. Od transakcji bezgotówkowych kartą zwyczajowo nie są pobierane prowizje.

Kredyt konsumencki - jest to kredyt lub pożyczka udzielana przez bank lub inną instytucję finansow. Maksymalna wysokość kredytu lub pożyczki to 80 tys. złotych spłacane dłużej niż 3 miesiące.

szkolenia otwarte, ubezpieczenia

stopień zużycia technicznego - miarę utraty wartości ubezpieczonego mienia, wynikającą z okresu jego eksploatacji, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonanych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, sposobu użytkowania, prowadzonej gospodarki remontowej.

szkolenia zamknięte, budowlane

Współczynnik rozszerzalności termicznej - Określa w jakim stopniu nastąpi rozszerzenie materiału po ogrzaniu go o jednostkę temperatury 1K.

Szkolenia Konferencje © 2014

Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. sale konferencyjne, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn,szkolenia, hotel konin, szkolenia ślesin, szkolenia konin, konferencje