Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. szkolenia otwarte, hotel konin, konferencje, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, szkolenia konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm,szkolenia, sale szkoleniowe ślesin, hotel mikorzyn, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn

Szkolenia Konferencje

szkolenie otwarte

Telemarketing

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, których praca polega na telefonicznych kontaktach sprzedażowych z klientami. Szkolenie nastawione jest na rozwój indywidualnych umiejętności dialogu telefonicznego i jego wysokiej skuteczności handlowej. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę umożliwiającą prowadzenie efektywnej sprzedaży swoich produktów przez telefon, kontrolowanie przebiegu rozmowy telefonicznej, dopasowanie się do potrzeb rozmówcy oraz docieranie do istotnych informacji. Zdobyte umiejętności pozwolą uczestnikom na skuteczniejszą komunikację opanowanie stresu przed i w trakcie rozmowy, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i wymagającymi klientami oraz na użycie odpowiednich metod ułatwiających zachowanie pozytywnych relacji z klientami.

finanse, szkolenie dla firmy

Kredyt hipoteczny - opłaty - Wysokość opłat oraz fakt ich pobierania zależy indywidualnie od każdego z banków. Dlatego porównując różne oferty kredytowe, oprócz oprocentowania warto także sprawdzić inne koszty wiążące się z zaciągnięciem kredytu w danym banku. Przykładowe opłaty to:
Opłata za rozpatrzenie wniosku: jednorazowa, płatna przy składaniu wniosku kredytowego.
Opłata za wycenę nieruchomości - banki stosują różne rodzaje wycen:
- wycenę nieruchomości przeprowadzaną na zlecenie banku lub Klienta przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Jest to na ogół koszt od kilkuset do ponad tysiąca złotych.
- wycenę nieruchomości przeprowadzaną przez pracownika banku. Wiąże się ona ze znacznie mniejszymi kosztami dla Kredytobiorcy, a czasami jest bezpłatna dla Klienta.
Opłata za wcześniejszą spłatę - opłata za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu. Niektóre banki nie pobierają żadnych opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, umożliwiając regulowanie czasu spłaty w zależności od Twojej bieżącej sytuacji finansowej.
Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - opłata jednorazowa płatna przy podpisaniu umowy kredytowej lub w inny sposób np. w trakcie spłaty kredytu. Wysokość prowizji i sposób jej pobrania jest dokładnie opisany w każdej umowie kredytowej. Prowizja stanowi średnio od 0 do 3% wartości udzielonego kredytu w zależności od banku.

ubezpieczenia, szkolenia dla firm

Trwały uszczerbek na zdrowiu - występujące u ubezpieczonego trwałe uszkodzenie narządu lub organu, które powoduje upośledzenie jego czynności.

szkolenie, budowlane

Działka budowlana - Wydzielona część terenu, przeznaczona pod zabudowę, na której znajdują się już budynki lub dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To inaczej teren, który właściciel może zabudować np. domem jednorodzinnym, po otrzymaniu zgody odpowiednich urzędów.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organ... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałe... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych problemów związanych ubezpiecz... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyrobów gotowych w dystrybucji, opracowywać zakres i przebieg z... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie procesu zmian, pokazanie korz... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

sale konferencyjne, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, szkolenia ślesin, szkolenia konin, szkolenia mikorzyn,szkolenia, szkolenia zamknięte, hotel ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, konferencje, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn

oferta szkoleniowa

Szkolenie: Wartościowanie pracy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw pod opracowanie zakładowej metody wartościowania pracy, na podstawie której zbudowany byłby motywujący system wynagrodzeń. Uczestnicy zapoznani zostaną z najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie dedykowane osobom zajmującym się organizacją pracy w przedsiębiorstwach oraz tworzącym zakładowy systemy wynagrodzeń. Swoim zakresem szkolenie obejmuje zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne związane z wartościowaniem stanowisk pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Umiejętności wyboru, adaptacji do własnych warunków i wykorzystania poznanych metod wykorzystywanych na poszczególnych etapach wartościowania pracy. Umiejętności związane z przygotowaniem i realizacją procesu wartościowania stanowisk pracy.

Program szkolenia

 • Uniwersalne metody wartościowania pracy.
 • Podstawowe informacje na temat metod wartościowania pracy.
 • Pojęcie i kryteria wartościowania pracy.
 • Tok postępowania analitycznego wartościowania pracy.
 • Przykładowe wzorcowe metody wartościowania pracy: Metody wartościowania prac produkcyjnych. Metody wartościowania prac biurowych i kierowniczych.
 • Przykłady praktyczne zastosowania metod wartościowania pracy.
 • Dyskusja, podsumowanie szkolenia.

Metodologia szkolenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne dotyczące przygotowania i realizacji wartościowania stanowisk pracy w oparciu o przedstawiane metody, dyskusja końcowa.

Szkolenie: Organizacja funkcjonowania magazynów

Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie magazynów (kierowników i ich zastępców) oraz pozostałej kadry magazynowej przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

 • Przeznaczenie i zadania magazynów.
 • Warunki przechowywania zapasów magazynowych.
 • Poziom i asortyment zapasów.
 • Technologia operacji magazynowych.
 • Metody składowania zapasów.
 • Rozmieszczenie zapasów w magazynie.
 • Wyposażenie magazynów.
 • Zasady przechowywania niebezpiecznych substancji chemicznych.
 • Zasady formowania i zabezpieczania jednostek ładunkowych.
 • Organizacja znakowania ładunków.
 • Przepisy BHP w organizacji prac magazynowych.
 • Przepisy BHP przy użytkowaniu i obsłudze urządzeń transportowo manipulacyjnych.
 • Zagospodarowanie przestrzeni składowej i manipulacyjnej, wyposażenia technicznego i personelu w magazynach.
 • Koszty gospodarki magazynowej.
 • Możliwość usprawnień organizacji pracy magazynów.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie dla firmy

Nabycie i utrata własności w toku egzekucji sądowej - Zajęte ruchomości i nieruchomości sprzedaje komornik. Sprzedaż ruchomości odbywa się w drodze sprzedaży z wolnej ręki, sprzedaży pozalicytacyjnej oraz sprzedaży licytacyjnej. W przypadku dwóch pierwszych sposobów własność przechodzi na nabywcę z momentem podpisania umowy sprzedaży. Natomiast w przypadku sprzedaży licytacyjnej sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy dochodzi do skutku z chwilą przybicia udzielonego przez komornika. Komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę. Nabywca staje się właścicielem nabytych ruchomości po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny. W przypadku nieruchomości sprzedawanej przez komornika w drodze licytacji publicznej własność przenosi na nabywcę prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości.

Obowiązek meldunkowy - Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące w tym lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Gospodarze domów są obowiązani do zawiadamiania właściwego organu gminy o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w ich lokalach (pomieszczeniach) oraz o opuszczeniu przez nią tego lokalu (pomieszczenia), jeżeli osoba ta nie dopełniła obowiązku meldunkowego. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania obowiązku meldunkowego.

finanse, szkolenie dla firmy

Ubezpieczenie od utraty wartości nabywanej nieruchomości - zabezpiecza kredytobiorcę na wypadek spadku wartości nieruchomości przed ewentualnymi roszczeniami banku. Ubezpieczenie nieruchomości, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, będzie wtedy stanowić wystarczające zabezpieczenie.

oferta szkoleń, ubezpieczenia

Ubezpieczenie Assistance Dom - Jest to ochrona ubezpieczeniowa obejmująca wymienione usługi w umowie, świadczona całodobowo na rzecz Ubezpieczającego i osób bliskich za pośrednictwem Centrum Alarmowego. Jest to zazwyczaj bezpłatna informacja udzielana w ramach ubezpieczenia, pomoc w organizacji usług specjalistów, transporcie, ochronie mienia w razie zdarzenia losowego itp.

graffiti - napisy, rysunki lub symbole zamieszczane w sposób niezgodny z przepisami prawa i wbrew woli Ubezpieczonego na elewacji, oknach, drzwiach zewnętrznych lub dachach ubezpieczonego mienia, a także ich zabrudzenie farbą lub inną substancją barwiącą.

szkolenie dla firmy, budowlane

Aktywność cieplna - Oznacza szybkość magazynowania i oddawania ciepła przez materiał budowlany. Ta cecha decyduje o tym, jak długo będzie utrzymywać ciepło w domu. Im wyższa aktywność cieplna tym chłodniejszy w dotyku materiał. Bardzo szybko magazynuje bowiem ciepło, ale także szybko oddaje je otoczeniu. Im mniejsza aktywność cieplna, tym dłużej ciepło jest oddawane przez materiał.

Wieniec - Belka żelbetowa wykonana nad każdą ścianą nośną budynku w celu jej wzmocnienia i usztywnienia stropu. Jej zadaniem jest m.in. równomierne rozłożenie obciążenia ze stropu na ściany.

Szkolenia Konferencje © 2016

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. szkolenia konin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn,szkolenia, szkolenia dla firm, konferencje, sale konferencyjne, sale szkoleniowe, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, hotel ślesin