Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. szkolenia ślesin, szkolenia mikorzyn, hotel mikorzyn, hotel konin, konferencje,szkolenia, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, szkolenia konin, hotel ślesin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm

Szkolenia Konferencje

oferta szkoleń

Coach

osoba, trener, szkolący metodą coachingu

Zarządzanie logistyczne

Szkolenie przeznaczone dla logistyków, kierowników zaopatrzenia i dystrybucji oraz produkcji. Główne cele szkolenia, to wskazanie uczestnikom przyczyn występowania zakłóceń w procesach zaopatrzeniowych z punktu widzenia logistyki, przekazanie wiedzy na temat rozwiązań usprawniających prowadzone działania, jak również doskonalenie umiejętności interpersonalnych mających decydujące znaczenie dla skuteczności współpracy z dostawcami (wybór, ocena i sposoby postępowania).

finanse, szkolenia

LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów udzielanych na rynku miedzynarodowym w Londynie, która jest ustalana o godzinie 11:00 czasu GMT. Stopa procentowa jest stosowana głównie dla określenia kredytów denominowanych w walutach USD, EUR, CHF, JPY.

ubezpieczenia, szkolenie dla firmy

Dywersyfikacja - Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat.

oferta szkoleń, budowlane

Nośność ogniowa - Zdolność konstrukcji lub elementu do przenoszenia obciążeń w trakcie trwania pożaru. Nośność ogniową oznacza się symbolem (R) oraz określa się w minutach, np. R 60. Im dłuższy czas nośności ogniowej, tym dłuższy czas na ewentualną ewakuację domowników podczas pożaru, tym mniejsze szkody spowodowane ogniem i łatwiejsze ugaszenie go.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie procesu zmian, pokazanie korzyści z niej wynikających oraz nabycie umiejętności spojrzeni... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfik... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a środkami pieniężnymi. Umieć stosować w praktyce system kapitałem pracującym. Podejmować decyzje kierownicze na podstawie analizy stanów magazynowych, nal... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania rekrutacji i selekcji na stanowiska operacyjne i kierownicz... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazynów, organizować zasilanie produkcji i zagospodarowywanie wyr... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm, hotel mikorzyn,szkolenia, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin, hotel konin, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, konferencje, szkolenia konin

oferty szkoleniowe dla firm

Szkolenie: Psychologia sprzedaży

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów do spraw kluczowych i strategicznych klientów oraz dla wszystkich osób prowadzących rozmowy sprzedażowe z klientami. Szkolenie adresowane jest do menadżerów różnych szczebli, pracowników działów sprzedaży, handlowych i obsługi klienta oraz przedstawicieli handlowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie wyników sprzedaży poprzez zastosowanie zasad profesjonalnego kontaktu z klientem. Uczestnik szkolenia pozna różne typy klientów i skuteczne techniki wywierania na nich wpływu. Oprócz tego zdobędzie wiedzę w zakresie: świadomego kierowania mową ciała i sprawiania pozytywnego wrażenia, rozpoznawania ukrytych komunikatów klienta, umiejętności zbijania obiekcji klienta jak również skutecznego finalizowania umów i pozyskiwania lojalnych klientów.

Tematyka szkolenia

 • Kreatywne techniki sprzedaży.
 • Komunikacja niewerbalna w procesie sprzedaży.
 • Psychologiczne przygotowanie do sprzedaży.
 • Kreowanie wizerunku swojego i firmy.
 • Techniki komunikacji interpersonalnej.
 • Psychologiczne metody przekonywania klientów do zakupów.
 • Typy osobowości klienta.
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi.

Metody szkolenia

Szkolenie organizowane jest w formie warsztatów, uzupełnione teoretycznymi komentarzami trenera. Forma taka pozwala uczestnikom wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę. W ramach szkolenia trenerzy będą się posługiwać następującymi metodami dydaktycznymi: ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy i kwestionariusze, dyskusje, analizy przypadków a także nagrania video i ich analiza.

Szkolenie: Rekrutacja pracowników

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami zatrudniania na stanowiska operacyjne i kierownicze. Konstruowania narzędzi takich jak kwestionariusz rozmowy kwalifikacyjnej. Poznanie zasad współpracy z firmami zewnętrznymi wzbogacone o czynności dodatkowe np. testy. Poznanie możliwości internetu w rekrutacji.

Po szkoleniu uczestnicy powinni umieć:

Zatrudniać podwładnych i współpracowników na podstawie określenia potrzeb, opracować profil poszukiwanego kandydata, wybrać trafnie metodę rekrutacji i selekcji, opracować projekt ogłoszenia rekrutacyjnego, skonstruować kwestionariusz rozmowy wstępnej, wykorzystać internet w prowadzeniu rekrutacji, wybrać dodatkowe narzędzia selekcji oraz być partnerem w procesie rekrutacji prowadzonym przez firmę zewnętrzną i określić strategię wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

Program szkolenia

 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w procesie rekrutacji.
 • Przygotowanie Firmy do określenia potrzeb personalnych, procesu rekrutacji i pozyskania pracowników.
 • Przyjmowanie zgłoszeń i wstępna selekcja
 • Określenie metod rekrutacji pracowników: przegląd popularnych i skutecznych narzędzi.
 • Rekrutacja przez Internet.
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Czynności dodatkowe.
 • Negocjowanie warunków zatrudnienia i konsekwencje.
 • Strategia wynagrodzeń.

Metodologia szkolenia

Praca grupowa i indywidualna, mini wykład, warsztaty, case study i symulacje.

Szkolenie: Negocjacje w biznesie

Cele szkolenia

Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej negocjacji, pokazanie skuteczności wybranych technik prowadzenia negocjacji, podniesienie efektywności podejmowanych działań, nabycie umiejętności skutecznych negocjacji. Nauczyć skutecznie i profesjonalnie wykorzystywać w praktyce instrumenty i narzędzia w trakcie trwania całego procesu negocjacyjnego. Szkolenie pozwala ocenić ważkość zagadnienia optymalnych negocjacji biznesowych.

Program szkolenia

 • Planowanie negocjacji
 • Przebieg negocjacji - fazy postępowania
 • Prowadzenie negocjacji, czyli etap zasadniczy
 • Stawianie pytań i udzielanie odpowiedzi
 • Ocena negocjacji
 • Postawy negocjacyjne
 • Ostrośność negocjacyjna
 • Trudne momenty w trakcie negocjacji

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferta szkoleń

Lokal - do lokalu (wspólne określenie dla lokalu mieszkalnego i użytkowego) mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia przynależne, zwłaszcza piwnica, strych, komórka, garaż. Nie ma przy tym znaczenia, czy pomieszczenia te przylegają bezpośrednio do lokalu, czy są położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal. Lokal może być odrębną nieruchomością. Może stanowić odrębną własność (tzw. własność hipoteczną) lub przedmiot spółdzielczego prawa do lokalu (lokatorskiego lub własnościowego). Jeżeli lokal zostanie wyodrębniony jako własność hipoteczna, jej właściciel może swobodnie nim dysponować (wynająć, sprzedać, darować, przekazać spadkobiercom, poddać egzekucji). Przysługuje mu także udział w nieruchomości wspólnej (grunt oraz części budynku i urządzenia, które służą do wspólnego użytku). Udział ten jest obliczany jako stosunek powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

finanse, szkolenia zamknięte

Karta obciążeniowa / karta charge - karta związaną z kontem bankowym. Transakcje są możliwe w ramach miesięcznego limitu ustalonego wcześniej z bankiem lub wystawcą karty. Na zakończenie okresu rozliczeniowego użytkownik musi spłacić całe zadłużenie.

Inflacja - Zjawisko monetarne wywołane szybszym przyrostem ilości pieniądza niż produkcji (obniżanie się siły nabywczej pieniądza). Konsekwencją tego jest, że na rynku obserwowany jest długotrwały wzrost średniego poziomu cen określonego tak zwanym koszykiem dóbr. W praktyce inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna niż inflacja na rynku zaopatrzeniowym i nieco inaczej wpływa na kondycję gospodarki. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja. Korzystnym efektem niewielkiej inflacji może być ułatwienie renegocjacji realnej wartości niektórych cen oraz płac.

szkolenie otwarte, ubezpieczenia

trzęsienie ziemi - naturalne, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej.

szkolenia dla firm, budowlane

Budynek energooszczędny - Dom który zużywa stosunkowo mało energii potrzebnej do jego eksploatacji, zwłaszcza do ogrzewania lub utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniach. Im bardziej energooszczędny jest budynek, tym mniej kosztuje jego ogrzanie zimą.

Szkolenia Konferencje © 2017

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin,szkolenia, hotel konin, szkolenia konin, szkolenia ślesin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe, konferencje, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale konferencyjne, szkolenia otwarte, szkolenia dla firm, hotel ślesin