Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, szkolenia ślesin, hotel konin, hotel mikorzyn, szkolenia konin,szkolenia, sale szkoleniowe konin, szkolenia zamknięte, sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, hotel ślesin

Szkolenia Konferencje

szkolenie dla firmy

Certyfikacja

Proces, procedura uzyskiwania, otrzymywania certyfikatu.

Jak efektywnie negocjować

Trening doskonalący jedną z niezastąpionych w firmie umiejętności - negocjacje. W czasie trwania zajęć uczestnicy uzyskają popartą badaniami wiedzę, a także będą mieli okazję przećwiczyć zdobyte wiadomości.

finanse, szkolenia zamknięte

Pożyczka hipoteczna - Środki pieniężne z pożyczki hipotecznej mogą zostać w całości przeznaczone na dowolny cel, także cele mieszane np. na spłatę pozostałego innego kredytu hipotecznego, na konsolidację zobowiązań finansowych, zakup nieruchomości lub samochodu, imprezę rodzinną, wakacyjny wyjazd czy edukację dzieci.

ubezpieczenia, szkolenie otwarte

Asekurator - Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe.

szkolenia otwarte, budowlane

YTONG YF - Prefabrykat nadproża zespolonego, stanowiący podstawę do wykonania w pełni nośnego nadproża. Do uzyskania w pełni nośnego nadproża, na ułożonej belce YTONG YF należy wymurować warstwę bloczków YTONG z wypełnieniem spoin pionowych zaprawą. Belki YTONG YF wykonane są ze zbrojonego betonu komórkowego.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem

Korzyści dla uczestników szkolenia Uczestnik szkolenia po zajęciach powinien umieć wyszukać i dobrać właściwe narzędzia spośród dostępnych, a następnie umiejętnie je zastosować w optymalizacji wielkości zapasów i ich kosztów, usprawnić pracę magazyn... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zmianą

Uczestnicy szkolenia Szkolenie rekomendujemy zarówno managerom i specjalistom HR, którzy są w organizacji inicjatorami zmiany, jak również tym, którzy znajdują się na niższym szczeblu, a są odpowiedzialni za wspieranie w procesie zmiany swoich współpracowników. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zrozumienie... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności analizy i wyboru najlepszego wariantu ubezpieczeniowego. Nabycie umiejętności interpretacyjnych przepisów. Umiejętność szukania rozwiązań w odpowiednich aktach prawnych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustaw odnoszących się do ubezpieczeń. Zidentyfikowanie i rozwiązanie głównych ... » więcej

Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej

Korzyści dla uczestników szkolenia Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć: Przeprowadzać analizę płynności finansowej firmy. Prognozować wpływy i wydatki na bazie budżetu przychodów i kosztów. Określić współzależność pomiędzy zyskiem a śro... » więcej

Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników

Cele szkolenia Zapoznanie uczestników z ramową procedurą rozstawania się z pracownikami, z zasadami prowadzenia rozmowy ostrzegawczej, rozmowy zwalniającej. Rozpatrzenie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Zapoznanie uczestni... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowy

sale szkoleniowe, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, szkolenia otwarte,szkolenia, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, hotel konin, szkolenia ślesin

szkolenie dla firmy

Szkolenie: Zarządzanie stresem

Cel szkolenia

Na szkoleniu uczestnicy poznają indywidualne wskaźniki poziomu stresu oraz nabędą wiedzę na temat stresu negatywnego i pozytywnego, poznają zasady powstawania wypalenia zawodowego i jemu przeciwdziałania, nabędą umiejętności wykorzystania stresu pozytywnego, poznają i przećwiczą techniki radzenia sobie ze stresem oraz stworzą własny plan pracy ze stresem. Celem szkolenia jest uświadomienie sobie własnych umiejętności zarządzania stresem.

Szkolenie odpowie na pytania: jak skutecznie radzić sobie z własnym stresem w sytuacjach stresujących, jak efektywnie funkcjonować.

Program szkolenia

 • Źródła i przyczyny stresu.
 • Definicja pojęcia stres.
 • Oznaki stresu.
 • Poziomy stresu: stadium odporności, stadium wyczerpania.
 • Reakcje na stres: psychiczne, fizjologiczne.
 • Stres negatywny i pozytywny.
 • Techniki, metody i sposoby radzenia sobie ze stresem: wizualizacja, przeponowe oddychanie, relaksacja, techniki medytacji, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia energetyzujące.
 • Twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu.
 • Stres w pracy a wypalenie zawodowe: stresory w miejscu pracy, etapy wypalenia zawodowego, czynniki występowania wypalenia zawodowego.
 • Symptomy i stopnie wypalenia, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Spokój od zaraz, uspokajające ćwiczenia i sugestie.
 • Postawa reaktywna i proaktywana.
 • Dobre praktyki w radzeniu sobie ze stresem.
 • Zarządzanie własną energią: fizyczną, emocjonalną, mentalną, duchową.
 • Efektywna organizacja i planowanie własnego czasu.
 • Opracowanie indywidualnego planu działania antystresowego.

Metody szkoleniowe

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, kwestionariusze i testy zachowań, dyskusje, gry symulacyjne, burze mózgów.

Szkolenie: Zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwie

Cel szkolenia

Szkolenie jest pierwszym krokiem w budowaniu i wprowadzeniu systemu oceny kompetencji w firmie. Na szkoleniu omówione zostaną punkty kluczowe efektywnej oceny oraz błędy, których należy uniknąć. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad tworzenia systemu oceny kompetencji oraz przeszkolenie uczestników z samodzielnego prowadzenia rozmów oceniających, których celem jest wyznaczenie ścieżki rozwoju pracownika.

Kompetencje są od pewnego czasu jednym z najważniejszych aspektów oceny pracowników. Coraz więcej przedsiębiorstw kładzie szczególny nacisk na zidentyfikowanie, opisanie i ocenianie aspektów zachowań, opartych właśnie o kompetencje. Ocena ta, tak jak każda ocena, jest okazją do podsumowania osiąganych wyników, ale służyć powinna przede wszystkim dalszemu rozwojowi i doskonaleniu się pracownika.

Korzyści ze szkolenia

Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty oceny w celu zapewnienia jej właściwego przebiegu i sprawiedliwego odbioru przez ocenianego. Poznanie od praktycznej strony, pełnego modelu zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników poprzez kompetencje.

Szkolenie polecane dla: wyższa kadra kierownicza, kadra zarządzająca średniego szczebla, pracownicy i przełożeni działów HR.

Program szkolenia

 • Poprowadzenie procesu oceny.
 • Kluczowe elementy obiektywnej oceny pracownika.
 • Ocena pracownika, w jakim celu dokonujemy oceny.
 • W jaki sposób należy oceniać aby ocena była efektywna.
 • Ocena pracownika, miejsce w firmie.
 • Elementy formalne oceny, procedura, formularze, skala ocen, wagi, przełożenie oceny.
 • Przeprowadzenie rozmowy oceniającej.
 • Model oceny oparty o kompetencje a model oparty o wyniki pracy.
 • Czym są kompetencje.
 • Jak stworzyć model oceny kompetencji.
 • W jaki sposób wybierać i opisywać kompetencje.
 • Wprowadzenie systemu oceny kompetencji w firmie, plan działania.
 • Radzenie sobie z emocjami podczas procesu oceny kompetencji.
 • Przygotowanie przełożonego i pracownika do przeprowadzenia oceny.
 • Zakomunikowanie faktu oceny.
 • Błędy podczas procesu oceny i rozmowy oceniającej.
 • Podsumowanie szkolenia, dyskusja.

Metody szkoleniowe

Wykłady, prezentacje interaktywne, warsztaty, analiza case study, ćwiczenia grupowe.

Szkolenie: Autoprezentacja

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie charakterystyki wystąpień publicznych: składniki skutecznej prezentacji, analiza audytorium, metody prowadzenia prezentacji, formułowanie celów i dobieranie środków przekazu w zależności od słuchaczy, miejsca i celu. Nabycie wiedzy dotyczącej struktury dobrej prezentacji jej zaprojektowania i zrealizowania. Nabycie umiejętności kreowania wizerunku publicznego i jego dopasowania w zależności od okoliczności i audytorium. Poznanie założeń teorii komunikacji jako transmisji przekazu, poznanie efektów i skutków w zakresie oceny wiarygodności prezentera oraz preferencji argumentacji racjonalnej i emocjonalnej, nauka budowania argumentacji z wykorzystaniem prawideł funkcjonowania pamięci.

Szkolenie ma na celu poznanie zasad profesjonalnej prezentacji, nabycie umiejętności kompleksowego przygotowania wystąpienia publicznego, komunikacji interpersonalnej oraz panowania nad emocjami. Opanowanie umiejętności technicznych w zakresie prowadzenia prezentacji wg planu: słowa klucze, pomoce, rozpoczęcie i zakończenie.

Nabycie umiejętności praktycznego stosowania metod etycznej perswazji, umiejętności panowania nad dyskusją i obrony swoich argumentów, nabycie umiejętności posługiwania się urządzeniami audiowizualnymi w czasie prezentacji. Poznanie metod redukcji stresu podczas wystąpień publicznych i poprawnego zachowania przed kamerą, przygotowanie i ocena własnej prezentacji.

Program szkolenia

 • Profesjonalny prezenter.
 • Reguły autoprezentacji i ekspozycja publiczna.
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Kompetencje emocjonalne.
 • Kompetencje społeczne.
 • Kreatywność, myślenie lateralne i wertykalne.
 • Kompetencje merytoryczne.
 • Praktyczne techniki antystresowe.
 • Narzędzia prezentacji.
 • prowadzenie prezentacji biznesowej, praktyczny warsztat: tematy i zagadnienia merytoryczne, uwzględnienie diagnozy i wykorzystanie zasad planowania, próba generalna.

Metodologia szkolenia

Praca grupowa i indywidualna, mini wykład, warsztaty, case study i symulacje.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia

Prawo budowlane - każdy, kto dysponuje działką budowlaną, ma prawo ją zabudować. Przed rozpoczęciem budowy musi uzyskać pozwolenie na budowę (decyzja administracyjna). Większość obiektów (np. budynek mieszkalny lub gospodarczy) wymaga takiego pozwolenia. Tylko przy niektórych nie jest ono potrzebne, np. budowa ogrodzenia, altanki na działce pracowniczej o powierzchni zabudowy do 25 m2. Pełna lista obiektów, do budowy których nie trzeba uzyskiwać pozwolenia, znajduje się w art. 29 prawa budowlanego.

finanse, oferta szkoleniowa

Kredyt hipoteczny - przeznaczenie - Kredyt hipoteczny musi mieć przeznaczenie na tzw. cele mieszkaniowe. Oznacza to, że powinien być zaciągnięty na cel taki jak: zakup mieszkania, zakup domu, budowa domu, zakup działki, remont mieszkania, remont domu, modernizacja domu, modernizacja mieszkania, adaptacja domu, adaptacja mieszkania. Istnieje jednak możliwość zaciągnięcia pożyczki hipotecznej, której zabezpieczeniem również będzie hipoteka nieruchomości. W tym przypadku środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.

Oprocentowanie kredytu walutowego - Oprocentowanie kredytu może zależeć od kilku czynników W zależności od tego w jakiej walucie udzielony jest kredyt, oprocentowanie dla danej waluty jest oparte na wskaźniku WIBOR, EURIBOR lub LIBOR, a następnie jest doliczana marża banku. Wskaźniki są ustalone i nie ma możliwości ich negocjacji, zaś marża może być negocjowana z bankiem. Oprocentowanie może zależeć także od kwoty kredytu, wskaźnika LTV a także okresu kredytowania.

szkolenia otwarte, ubezpieczenia

pomieszczenie garażowe - pomieszczenie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym albo pomieszczenie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przynależne do lokalu mieszkalnego przeznaczone do parkowania pojazdów mechanicznych.

piorun - bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia.

szkolenia otwarte, budowlane

Decyzja środowiskowa - Jeden z dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy. W decyzji określane są środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji. Dokument jest ważny przez cztery lata od daty wydania.

Dylatacja - Szczelina celowo utworzona w budynku lub w jego elemencie. Inaczej wolna przestrzeń potrzebna do swobodnego przemieszczania się elementów budynku pod wpływem pęcznienia lub kurczenia się, czy tzw. osiadania budynku. Brak szczelin dylatacyjnych może w skrajnych przypadkach spowodować trwałe uszkodzenie materiałów.

Szkolenia Konferencje © 2014

Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szkolenie: Zarządzanie zmianą. Szkolenie: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem. Szkolenie: Rekrutacja i zwalnianie pracowników. Szkolenie: Prognozowanie płynności finansowej. szkolenia ślesin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, sale konferencyjne, szkolenia konin, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel konin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe,szkolenia, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, konferencje, szkolenia mikorzyn